AVoorlopige voorzieningen bij echtscheiding.

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure kan in bepaalde gevallen langer dan een jaar duren. Gedurende die tijd moeten wel een aantal praktische zaken geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan: wie blijft (voorlopig) in het huis wonen? Wie zorgt voor de kinderen? Wie betaalt de rekeningen? Wanneer mogen de kinderen hun ouders zien? etc. etc. Dit soort vragen kunnen het beste in goed onderling overleg besproken worden. In de praktijk blijkt dat onderling overleg echter niet altijd mogelijk, of zeer moeizaam. In dat geval kan aan de rechtbank worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Het doel van de voorlopige voorziening is om een oplossing te bieden voor een accuut probleem. De eiser van een voorlopige voorziening moet aantonen dat hij/zij een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening. Dat wil zeggen dat de eiser niet kan wachten tot een definitieve uitspraak in de echtscheiding.

De procedure van een voorlopige voorziening bij echtscheiding

Een voorlopige voorziening wordt gevraagd door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Dit verzoek kan alleen ingediend worden door een advocaat. Na indiening van het verzoek roept de griffier van de rechtbank de andere partner op om voor een bepaalde datum een verweer in te dienen.

De verweerder hoeft zich niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen (al is dat wel aan te raden) en kan zowel schriftelijk reageren als ter zitting verschijnen. In de meeste gevallen wordt schriftelijk verweer gevoerd. De verweerder kan in dezelfde procedure schriftelijk ook een voorlopige voorziening vragen, daarvoor is wel een advocaat vereist.

Binnen drie weken na het verzoek vindt behandeling ter zitting plaats. Partijen kunnen de zitting aanhouden. Partijen kunnen hun verzoek tijdens de zitting nog aanvullen, verminderen of wijzigen. Uiterlijk twee weken na de zitting doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een beschikking. Een voorlopige voorzieningsprocedure duurt dus, zonder aanhoudingen, in totaal maximaal 5 weken.

De voorlopige voorziening kan gevraagd worden voor, tijdens en zelfs na de echtscheidingsprocedure. Een voorlopige voorziening na de echtscheidingsprocedure kan bijvoorbeeld van belang zijn om met terugwerkende kracht kinderalimentatie tijdens de echtscheidingsprocedure terug te vorderen.

De bevoegde rechter

Alleen de rechter die de echtscheiding in hoofdzaak behandelt is bevoegd om te oordelen over een voorlopige voorziening. Partijen mogen hier wel in gezamenlijk overleg van afwijken. De rechter die de voorlopige voorziening heeft uitgesproken is vervolgens bevoegd om deze te wijzigen. Bij een internationale echtscheiding is de rechter die in het normale geding bevoegd is ook bevoegd om een voorlopige voorziening uit te spreken.

De geldigheid van de voorlopige voorziening

De voorlopige voorzieningen treden normaal gezien in werking op de dag dat de rechter hierover uitspraak heeft gedaan. Het is echter ook mogelijk dat een voorlopige voorziening met terugwerkende kracht werkt. Zo kan bijvoorbeeld over een eerdere periode kinderalimentatie verschuldigd zijn of moet informatie over de kinderen uit het verleden worden gegeven.

De voorlopige voorziening verliest haar kracht op het moment dat de echtscheiding wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister. Uitzondering daarop zijn voorzieningen die betrekking hebben op het huurrecht, alimentatie en de kinderen. Die voorzieningen blijven dus wel van kracht. Daarnaast verliest de voorlopige voorziening haar kracht als niet binnen binnen vier weken na de dag van de uitspraak een verzoek tot echtscheiding is ingediend. Voorlopige voorzieningen verliezen hun kracht slechts voor de toekomst. Er is dus geen sprake van terugwerkende kracht.

Geen Hoger Beroep, wel wijzigen of intrekken voorlopige voorziening bij echtscheiding

Tegen een beschikking voorlopige voorziening in een echtscheiding staat geen mogelijkheid tot hoger beroep open.

Wel kan de  voorlopige voorziening kan gewijzigd of ingetrokken worden. Dat kan als de omstandigheden na de voorlopige voorziening zodanig zijn gewijzigd dat de voorlopige voorziening niet in stand kan blijven. Daarnaast kan de voorlopige voorziening gewijzigd worden als later blijkt dat van zodanig onjuiste gegevens is uitgegaan dat de voorziening niet in stand kan blijven. Bijvoorbeeld als een van de partijen valse stukken indient of valse verklaringen aflegt. Met het woord zodanig wordt aangegeven dat een voorlopige voorziening niet voor ieder wissewasje gewijzigd wordt, een kleine verhoging/verlaging van het inkomen of een spelfout in een verklaring zal bijvoorbeeld niet voldoende zijn.

Mogelijke voorzieningen

Art 822 en 823 Rv. bepalen dat een voorlopige voorziening in een echtscheidingsprocedure slechts getroffen kan worden voor de onderstaande gevallen. Voor alle andere gevallen is men aangewezen op een normale Kort Geding procedure, bijvoorbeeld de vraag wie de gezamenlijke onderneming mag voorzetten voor de duur van de echtscheiding of het stellen van zekerheid voor de te betalen alimentatie.

  • het uitsluitende gebruik van de echtelijke woning en de daarbij behorende inboedel (en een gebruiksvergoeding daarvoor aan de wederpartij);
  • Een verklaring wie de hypotheeklasten zal voldoen of dat de hypotheeklasten geen onderdeel zijn van de alimentatieverplichting;
  • een voorlopige partneralimentatie en kinderalimentatie;
  • de voorlopige toevertrouwing van de kinderen aan één van de echtgenoten. De voorlopige toevertrouwing is de voorlopige verblijfplaats en zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het kind;
  • de verdeling van zorg en opvoedingstaken, omgang en informatie;
  • Ondertoezichtstelling van het kind
  • omgang met de minderjarige kinderen;
  • de afgifte van de zaken die tot dagelijks gebruik van één van de echtgenoten en die van de kinderen strekt;

Kan ik dit artikel gebruiken in een procedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!