Heeft kinderalimentatie voorrang boven partneralimentatie?

Heeft kinderalimentatie voorrang boven partneralimentatie?

Uit een huwelijk kan, na echtscheiding, de situatie ontstaan, dat er behoefte is, aan een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner, dit noemen we partneralimentatie. Is er ook sprake van kinderen, dan moeten deze ook in hun onderhoud worden voorzien, de zogenaamde kinderalimentatie. Heeft de bijdrage aan de kinderen voorrang?

 

Draagkracht

De uiteindelijk te betalen kinder- en/of partneralimentatie staat en valt bij de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De alimentatieplichtige zal nooit meer alimentatie betalen, dan dat hij op basis van zijn draagkracht kan missen.

 

Draagkrachtberekening.

De maximale draagkracht wordt berekend, middels een zogenaamde draagkrachtberekening en is afhankelijk van het inkomen, de financiële verplichtingen, de woonlasten en eventuele belastingvoordelen, met andere woorden, de  zogenaamde lasten.

 

Noodzakelijke lasten

Bij de berekening van de draagkracht, voor kinderalimentatie, word gekeken naar het inkomen en de noodzakelijke lasten. De noodzakelijke lasten zijn lasten, die ten opzichte van het kind, als redelijk worden gezien. (Hieronder vallen bijvoorbeeld de aflossingen op huwelijkse schulden, de woonlasten en de premie ZVW.)

 

Kinderalimentatie

Uit de berekening, waarbij slechts rekening wordt gehouden met de noodzakelijke lasten , zal een bedrag volgen, wat de onderhoudsplichtige maximaal, per maand, kan missen, om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen: de kinderalimentatie.

 

Draagkracht partneralimentatie

Om te bezien of de onderhoudsplichtige ook nog kan voorzien in een bijdrage in het levensonderhoud, van de ex-partner (de partneralimentatie), zal wederom een draagkrachtberekening gemaakt moeten worden.

.

Voorrang

Uit de “Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding” volgt, dat de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (jonger dan 21 jaar)  voorrang heeft boven een eventuele bijdrage in het levensonderhoud naar de ex-partner toe.

 

Onvoldoende draagkracht voor partneralimentatie

Wanneer er een verplichting tot betaling van kinderalimentatie bestaat, heeft dit dus gevolgen voor de beschikbare draagkracht, voor het betalen van partneralimentatie. De praktijk leert ons dan ook, dat de draagkracht van de alimentatieplichtige, vaak onvoldoende is, om zowel aan de verplichtingen van kinderalimentatie, als de partneralimentatie te voldoen.

 

Een logisch gevolg van het feit, dat kinderalimentatie voorrang heeft boven partneralimentatie, de koek kan immers maar één keer verdeeld worden!

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via onderstaande knop ‘Stel uw vraag’, een advocaat zal deze vraag vervolgens, zo spoedig mogelijk, beantwoorden.

 

 

Stel uw vraag!

Verdeling van schulden bij echtscheiding

Verdeling van schulden bij echtscheiding

Indien u bent getrouwd, in gemeenschap van goederen, ontstaat er een zogenaamde huwelijksgoederengemeenschap, op het moment van trouwen. Bij echtscheiding moet de huwelijksgemeenschap worden verdeeld.

echtscheiding, alimentatie

Schulden verdelen

Indien er schulden in deze huwelijksgemeenschap zijn ingebracht, of er zijn schulden tijdens het huwelijk ontstaan, dan moeten deze schulden bij scheiding, tussen de twee ex-partners ook worden verdeeld. Ze maken immers deel uit van de huwelijksgemeenschap.

 

Huwelijkse schulden

Voor schulden die gemaakt zijn tijdens het huwelijk geldt in principe dat deze gelijk over de ex-partners worden verdeeld. Hierbij geldt dat u beiden hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden. Dit brengt met zich mee dat een schuldeiser zijn totale vordering op een van beide partners kan verhalen, en dat deze dan de helft weer kan verhalen op de ander.

 

Voorhuwelijkse schulden

Ook schulden aangegaan door één van de partners vóór het huwelijk, vallen in principe in de huwelijksgemeenschap. Op het moment van trouwen en het ontstaan van de huwelijksgemeenschap zijn deze schulden gemeenschappelijk geworden. Slechts bij hoge uitzondering en onder bepaalde voorwaarden vallen deze niet onder de gemeenschap. Uw advocaat kan U hier meer over vertellen.

 

Geen onderscheid

Of het nu gaat om een hypotheekschuld, kredieten of creditcards, over het algemeen wordt tussen het soort schuld geen onderscheid gemaakt. In de praktijk vallen dan ook bijna alle schulden in de gemeenschap.

 

Verknochte schulden niet delen

Een uitzondering hierop is wanneer een schuld aan een van de ex-partners verknocht is. Is een schuld verknocht, dan valt deze niet in de gemeenschap en dient de schuld dus door één van de echtgenoten te worden gedragen.

 

Wanneer verknocht?

Verknochtheid wordt in de praktijk, door de rechter echter alleen bij hoge uitzondering aangenomen.Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan schulden die rusten op een privé-goed.

 

Successierechten

Een duidelijk voorbeeld, van een verknochte schuld, zijn de successierechten die worden geheven over een erfenis die onder uitsluitings- clausule is verkregen. Deze schulden vallen niet in de gemeenschap van goederen. De (ex-) echtgenoot hoeft niet mee te betalen aan de successierechten en kan ook niet door de fiscus worden aangesproken.

 

Strafrechtelijke boete

Een ander voorbeeld van een verknochte schuld,  is een schuld wegens een strafrechtelijke boete, voor mishandeling van de vrouw, deze schuld is volgens de rechtbank verknocht aan de man.

 

Voorlopige voorziening

Alle schulden moeten dus verdeeld worden. Schulden die zijn aangegaan tijdens het huwelijk en de schulden die gemaakt zijn voor het huwelijk. De hoogte van de schuld wordt bepaald op de dag van de ontbinding van het huwelijk. Om te voorkomen dat U ook nog opdraait voor toekomstige schulden, kunt U via een advocaat een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing over de boedelverdeling.

 

Meer informatie?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!