Echtscheiding en de Belastingdienst

Echtscheiding en de Belastingdienst.

 

Een echtscheiding, of het uit elkaar gaan van partners kan verschillende gevolgen hebben, voor zowel de inkomstenbelasting, als voor toeslagen. De belangrijkste fiscale gevolgen heeft de Belastingdienst op een rijtje gezet op haar site.

Onderwerpen die van belang kunnen zijn, staan overzichtelijk bij elkaar op de site van de Belastingdienst.

 • Zo is snel het volgende na te gaan:
 • wat direct na het uit elkaar gaan moet worden geregeld;
 • hoe het zit met toeslagen;
 • wanneer fiscaal partnerschap eindigt;
 • hoe het zit met alimentatie;
 • of iemand recht heeft op een heffingskorting voor kinderen en;
 • wat in de inkomstenbelasting de fiscale gevolgen van een echtscheiding zijn op de persoonlijke situatie.

Onderstaand heb ik een aantal belangrijke punten eruit gelicht, voor verdere informatie is het raadzaam om de site van de Belastingdienst te raadplegen.

 

Fiscaal partnerschap

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u geen fiscale partners meer als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 1. U hebt een verzoek gedaan tot scheiding of om uw geregistreerd partnerschap te laten ontbinden.
 2. U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

 

Woonde u samen en was u fiscale partners?

Dan bent u geen fiscale partners meer vanaf het moment dat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

 

Gaat u tijdens het jaar uit elkaar?

Dan kunt u er voor dat jaar voor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. U vult dan uw aangifte anders in.

 

Alimentatie

Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner? Of woont uw ex-partner in een eigen woning die (deels) uw eigendom is?

Dan kunt u de betaalde alimentatie en andere kosten van uw onderhoudsverplichtingen in uw aangifte aftrekken.

 

Betaalt u alimentatie voor uw kinderen?

Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u dit in uw aangifte aftrekken als levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar.

 

Ontvangt u voor uzelf alimentatie? Of woont u in een eigen woning die (deels) eigendom is van uw ex-partner?

Dan hebt u alimentatie ontvangen. Dit moet u in uw aangifte opgeven als inkomen.

 

Gaat u uit elkaar en hebt u een kind?

Dan heeft u misschien recht op een inkomensafhankelijke combinatiekorting, of een alleenstaande ouder korting. U kunt hiervoor de rekenhulp van de Belastingdienst raadplegen.

 

Voorlopige aanslag

Krijgt u een voorlopige aanslag? Pas deze dan zo snel mogelijk aan uw nieuwe situatie aan. Zo voorkomt u dat u later bij moet betalen, of dat u nu te weinig terugkrijgt.

 

Toeslagen

Krijgt u een toeslag? Dan moet u daarvoor misschien een wijziging doorgeven.

 

Verhuizing

Als u verhuist, moet u dit doorgeven aan de gemeente. De Belastingdienst krijgt deze informatie vervolgens weer van uw gemeente.

 

Al met al zaken waar U rekening mee moet houden, wanneer U gaat scheiden! Het is dan ook raadzaam om deze zaken goed te regelen, om te voorkomen, dat u achteraf in de problemen komt.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerpen, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!

 

 

 

 

Mijn partner weigert een ouderschapsplan te ondertekenen, kan ik nu wel scheiden?

Mijn partner weigert een ouderschapsplan te ondertekenen, kan ik nu wel scheiden?

 

Ouderschapsplan verplicht.

Ouders, die gaan scheiden en samen het gezag hebben over hun minderjarige kinder(en), zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt overigens niet alleen bij echtscheiding, maar ook bij het uiteengaan na samenwonen en ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

In het ouderschapsplan staan de afspraken over de verdeling van de zorg, opvoedingsstaken, omgang, informatie-uitwisseling en kinderalimentatie.

 

Maar wat als een van de ouders nu weigert, aan het opstellen van het plan, mee te werken?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De enige zekerheid die er is, is, dat er volgens de wet, wel een ouderschapsplan tot stand zal moeten komen/ afspraken vastgelegd dienen te worden, omdat anders simpelweg de echtscheiding niet zal worden uitgesproken.

 

Is een echtscheiding dan wel mogelijk, als het niet lukt om een ouderschapsplan op te stellen?

Ja, dit is zeker mogelijk. Hoewel het bij de invoering van het verplichte ouderschapsplan de bedoeling van de wetgever was, dat in geval van een echtscheiding, een rechtbank deze niet zou uitspreken, zolang de ouders niet een ouderschapsplan zouden overleggen. (de rechtbank zou het verzoek dan “niet ontvankelijk verklaren” zoals dat heet), leert de praktijk leert ons, dat rechters en rechtbanken dit verschillend interpreteren.

Zo zal de ene rechtbank zelf een ouderschapsplan opstellen, als ouders er niet uitkomen, terwijl de andere rechtbank de ouders weer terug naar de onderhandelingstafel stuurt. Soms worden de ouders doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg in een poging om daar tot overeenstemming te komen.

 

Niet ontvankelijkheid.

Niet ontvankelijkheid van het verzoek tot echtscheiding zal dus niet snel voorkomen. Hoewel de rechter deze bevoegdheid wel heeft. Een niet ontvankelijkverklaring is ook niet wenselijk. Wanneer partijen samen niet in staat zijn een ouderschapsplan op te stellen, dan is het juist de rechtbank die partijen daarin moeten begeleiden. Partijen schieten er immers niets mee op wanneer het verzoek tot echtscheiding niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 

Conclusie.

Uiteindelijk zullen er dus afspraken gemaakt worden, of door partijen onderling, of doordat de rechter de afspraken vastlegt. Het is derhalve niet zo, dat door het weigeren het ouderschapsplan te ondertekenen, de echtscheidingsprocedure eindeloos vertraagt kan worden.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het verloop van een echtscheidingsprocedure, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, of stel uw vraag via onderstaande knop, een van onze advocaten neemt dan contact met u op.

 

Stel uw vraag!

 

 

Schelden, moordpoging, zelfmoordpoging, geen alimentatieplicht?

Schelden, moordpoging, zelfmoordpoging, geen alimentatieplicht?

echtscheiding, alimentatie

Lotsverbondenheid

Het recht op partneralimentatie ontstaat als u gaat scheiden en zelf over onvoldoende financiële middelen beschikt. De basis van dat recht is het huwelijk en de lotsverbondenheid die tijdens het huwelijk is ontstaan.

Wanneer men zich echter, ten opzichte van de ex-partner, misdraagt, kan dit ertoe leiden, dat de lotsverbondenheid doorbroken wordt, waardoor niet langer van de ex partner verlangd kan worden, dat deze nog alimentatie betaalt.

 

Hof Arnhem

Zo heeft ook het hof Arnhem bepaald in oktober 2013. De rechtbank had, in dit geval, eerder vastgesteld dat de man partneralimentatie, ten behoeve van de vrouw, diende te betalen. De man was het hier niet mee eens en ging tegen deze beslissing in beroep.

Grievend

Hij stelde dat de vrouw zich, gedurende het huwelijk en daarna, zodanig grievend jegens, in het bijzonder hem, de kinderen en zijn (schoon)familie had gedragen dat de lotsverbondenheid verloren was gegaan.

Oordeel Hof

Het hof oordeelde, dat bij de beantwoording van de vraag, of er sprake is, van een plicht tot het meebetalen in levensonderhoud, van de ex-partner, inderdaad ook niet financiële factoren, zoals bijvoorbeeld grievend gedrag, een rol kunnen spelen.

 

Uitzonderlijke gevallen

Het hof was van oordeel, dat in uitzonderlijke gevallen, grievend gedrag van één van de ex-echtgenoten, ten opzichte van de ander, tot de conclusie kan leiden, dat aan iedere lotsverbondenheid tussen de gewezen echtgenoten een einde is gekomen, waardoor geoordeeld kan worden dat betaling van een uitkering tot levensonderhoud in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Terughoudendheid

In het algemeen geldt echter wel dat bij de beoordeling in een concreet geval, of een zodanige situatie zich voordoet, terughoudendheid dient te worden betracht, dit mede gelet op het onherroepelijke karakter van zo’n beëindiging.

Emoties

Voorts dient bedacht te worden dat het, op zichzelf, niet ongebruikelijk is, dat een echtscheiding gepaard gaat met de nodige emoties. Niet iedere vorm van grievend gedrag is dan ook aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen, aldus het Hof

Kwaad daglicht

In dit specifieke geval was echter gebleken is dat de vrouw, de man, in een zeer kwaad daglicht had gesteld en zij, onder meer de kinderen van partijen, op ontoelaatbare en stuitende wijze, in de strijd tussen partijen had betrokken.

Uitschelden

Daarnaast was er sprake van van talloze stukken waarin de vrouw de man uitschold en vele brieven aan de kinderen, waarin zij zich jegens de man, buitengewoon kwetsend en respectloos uitliet.

Geen alimentatieplicht

De rechtbank was, gezien deze feiten, dan ook van oordeel, dat van de man in redelijkheid niet gevergd kon worden, dat hij een bijdrage leverde aan de kosten van levensonderhoud van de vrouw. Door haar kwetsende en grievende gedrag, was van enige lotsverbondenheid geen sprake meer. Het hof legde daarom aan de man geen alimentatieverplichting op.

Poging tot moord

Ook een poging tot moord kan een einde maken aan de lotsverbondenheid en alimentatieplicht.

In een Amsterdamse zaak (2007) liepen, tijdens de echtscheiding, de emoties bij de vrouw zo hoog op, dat zij haar man ernstig verwondde met een mes. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf, van zes jaar, wegens poging tot moord. Het verzoek van de man, om op basis van die omstandigheden geen alimentatie meer te hoeven betalen, werd door de rechter toegewezen.

Zelfmoordpoging

Een zelfmoordpoging werd door de rechtbank daarentegen niet aangemerkt als een situatie waarin er geen sprake meer zou zijn van lotsverbondenheid.

Arbeidsongeschikt

De man ondernam een zelfmoordpoging, waarbij hij, door een sprong van de derde verdieping, ernstig gewond raakte. Door zijn verwondingen was de man arbeidsongeschikt geraakt, waardoor hij aanspraak maakte op partneralimentatie.

Onder druk zetten

Volgens de vrouw was de man gesprongen, met de bedoeling de vrouw onder druk te zetten, om de echtscheiding niet door te zetten. Door dit handelen van de man was er, volgens de vrouw, geen sprake meer van lotsverbondenheid.

Onderhoudsverplichting niet beëindigd

De man weersprak dit. Volgens de rechtbank stond ook niet vast, dat de man had geprobeerd zelfmoord te plegen, om de vrouw onder druk te zetten. De rechtbank was dan ook van oordeel, dat de zelfmoordpoging, van de man, de lotsverbondenheid niet had doorbroken en zag geen aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen.

Vragen?

 

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!

 

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Wanneer U, of uw partner, of u beiden, heeft besloten te scheiden is dit het begin van een grote verandering. Uiteindelijk is het doel dat u beiden uit elkaar gaat, maar dit is meestal nog niet zo snel en eenvoudig geregeld!

echtscheiding, alimentatie, voorlopige voorziening

Niet snel geregeld

 

Een scheidingsprocedure kost tamelijk veel tijd. Het duurt in de regel minstens drie maanden voordat er een uitspraak over uw scheiding is, wanneer u niet meer op goede voet bent met uw partner en de echtscheiding dreigt een vechtscheiding te worden, kan dit zelfs wel oplopen tot een jaar.

 

Praktische problemen

 

De eerste stap is genomen maar hoe vult u dit nu praktisch in? U wordt geconfronteerd met een hele hoop vragen: Blijft u samen onder één dak wonen gedurende de echtscheidingsprocedure of moet één van de partners de woning verlaten? En hoe regelt u dit financieel? Blijft de vertrekkende partner bijdragen in de de kosten van uw levensonderhoud ? Bij wie blijven de kinderen wonen? Draagt de partner bij in de kosten van de kinderen?

 

Voorlopige voorziening

 

De ideaal-situatie is natuurlijk dat de partners hier, in goed onderling overleg, samen uitkomen. Vaak is dit echter niet zo. In deze gevallen, dat er tijdens de scheiding dingen geregeld moeten worden die niet langer op zich kunnen laten wachten, kan men de rechter vragen, om een snelle beslissing te nemen. Zo’n procedure wordt een “voorlopige voorziening” genoemd.

 

Procedure

 

De procedure voor een voorlopige voorziening begint met een verzoekschrift, ingediend door een advocaat. Op korte termijn na indiening van het verzoek, wordt de zaak op zitting behandeld door de rechter. Op deze zitting zullen de advocaten, van beide partijen, het standpunt van hun cliënten aan de rechter duidelijk maken.

 

Bindende kracht

 

De rechter beslist zo spoedig mogelijk na de zitting. Deze uitspraak heeft bindende kracht en de partijen moeten zich daar dus aan houden. Partijen kunnen niet in hoger beroep gaan tegen een voorlopige voorziening. Wel is het mogelijk om – wanneer de situatie wijzigt tijdens de scheidingsprocedure – een wijziging aan te vragen.

 

Geldigheidsduur

 

De beslissing van de rechtbank is, zoals de naam al zegt, slechts een voorlopige voorziening: de geldigheidsduur van deze beslissing is beperkt. Binnen vier weken na het indienen van het verzoek tot voorlopige voorzieningen moet dan ook een verzoek tot echtscheiding zijn ingediend. Doet men dat niet, dan verliest de beslissing zijn kracht. Wordt wel binnen 4 weken een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank, dan blijven de opgelegde voorlopige voorzieningen gelden, tot de beslissingen in de hoofdprocedure van kracht zijn geworden.

 

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over bovenstaand onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice. Ook kunt u uw vraag stellen via onderstaande knop. Een van de echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

 

Jongen (7), “Ontvoerd” door John van Den Heuvel, moet terug naar Paramaribo.

Jongen (7), “Ontvoerd” door John van Den Heuvel, moet terug naar Paramaribo.

 

Het 7-jarig jongetje, dat door zijn vader, samen met presentator John van den Heuvel, van het RTL-programma “Ontvoerd”, was meegenomen, vanuit Paramaribo, naar Nederland, moet teruggebracht worden naar zijn grootouders in Suriname, dit heeft de  voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 16 oktober j.l. bepaald.

 

Moeder overleden

De inmiddels overleden moeder van de jongen nam haar zoontje, 3 jaar geleden, mee naar Suriname, waar de grootouders nu voor hem zorgen. De vader en de familie van de moeder hebben al enkele jaren geprocedeerd over de voogdij van de jongen.

 

Surinaamse rechter

De Surinaamse rechter had reeds bepaald, dat de jongen aan zijn opa en oma toevertrouwd moest worden, totdat over de voogdij definitief zou zijn beslist.

 

Inmiddels is het verzoek, van de grootouders, om met de voogdij te worden belast, afgewezen. Echter, de grootouders hebben hiertegen hoger beroep ingesteld.

 

Niet onherroeppelijk beslist

Inmiddels had de vader, in Nederland, het eenhoofdig gezag over zijn zoon gekregen. Echter ook in deze zaak is hoger beroep ingesteld, nadat de Hoge Raad de eerdere toekenning van het gezag aan de vader door het hof, heeft vernietigd.  Bij deze stand van zaken, moet er dan ook vanuit worden gegaan, dat noch in Nederland, noch in Suriname, onherroepelijk ten aanzien van het gezag, of de voogdij, over de jongen is beslist.

 

Voorlopige voorziening in stand gebleven

Nu de voogdijbeslissing in Suriname nog niet onherroepelijk geworden is, is een voorlopige voorziening, die door de kantonrechter, hangende de voogdijprocedure is getroffen, onverkort in stand gebleven.

 

Grootouders hebben primair zeggenschap

Hierdoor heeft als uitgangspunt te gelden dat de jongen nog steeds aan de zorg van de grootouders is toevertrouwd en dat zij primair zeggenschap hebben over zijn verzorging, opvoeding en verblijfplaats.

 

Ontoelaatbare eigenrichting

Ondanks dit gegeven, is de vader toch naar Suriname gegaan en heeft zijn zoontje naar Nederland meegenomen. De voorzieningenrechter noemt dit “ontoelaatbare eigenrichting” en acht dit niet in het belang van het kind.

 

Op onzorgvuldige en schokkende wijze meegenomen

Door hem, zonder dat hij daarop deugdelijk was voorbereid, op ondoordachte, onzorgvuldige en schokkende wijze, uit zijn vertrouwde en veilige leefomgeving, weg te halen en mee te voeren naar een voor hem nagenoeg onbekend land, heeft de vader geen rekening gehouden met de traumatische gevolgen die dit alles voor de jongen mee kan brengen en hem schade toegebracht, aldus de rechtbank in haar uitspraak.

 

Terug naar opa en oma

De rechter heeft dan ook bepaald dat de jongen binnen een week aan zijn grootouders moet worden afgegeven, een en ander in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming

 

Bron: ECLI:NL:RBROT:2013:8128

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over voogdij en gezag, of andere familierechtelijke vraagstukken, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Wij zullen deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

Wanneer bent u daadwerkelijk gescheiden?

Wanneer bent u daadwerkelijk gescheiden?

 

In mijn praktijk merk ik dat cliënten vaak in de, foutieve, veronderstelling zijn, dat op het moment dat ze de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank hebben ontvangen, de scheiding een feit is, dit is onjuist!

 

Géén rechtskracht

Artikel 1:163 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat het huwelijk pas is ontbonden, door inschrijving van de beschikking, in de daartoe bestemde registers. Een echtscheidingsbeschikking heeft dan ook geen rechtskracht, zolang zij nog niet is ingeschreven.

 

Vermelding op huwelijksakte

Uw advocaat zal de beschikking moeten opsturen naar de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Daar zal de ambtenaar van de burgerlijke stand zorg dragen voor de toevoeging, van de vermelding dat u gescheiden bent, aan de huwelijksakte.

 

Inschrijving binnen zes maanden

De inschrijving moet echter worden verzocht, uiterlijk zes maanden, na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is (onherroepelijk is geworden) gegaan, want anders verliest de beschikking haar kracht (art. 1:163 lid 3 BW). Dit betekent dan ook dat moet vaststaan dat de beschikking onherroepelijk is geworden. Mat andere woorden, dat er geen hoger beroep en cassatie meer kunnen worden ingesteld.

 

Akte van berusting

Men hoeft hierbij niet af te wachten tot de termijnen voor het instellen van een hoger beroep zijn verlopen. De verweerder, in een procedure waarbij een eenzijdig tot echtscheiding is ingediend, of beide partijen indien er sprake is van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, kunnen een zogenaamde “akte van berusting” ondertekenen. Hierin wordt verklaard dat er geen rechtsmiddelen zullen worden ingesteld.

 

Daad van berusting

Ook zonder een akte van berusting kan het recht op hoger beroep opgegeven worden, namelijk door een daad van berusting te verrichten. Een voorbeeld van een daad van berusting is het indienen van een verzoek tot inschrijving, van de echtscheidingsbeschikking, bij de burgerlijke stand.

 

Hoger beroep

Bij weigering tot ondertekening van een akte van berusting door één van beide partijen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de termijn om hoger beroep in te stellen, (3 maanden) verstreken is. De termijn om hoger beroep in te stellen gaat lopen, op het moment dat de partij heeft kennisgenomen van de echtscheidingsbeschikking.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het verloop van een echtscheidingsprocedure, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, of stel uw vraag via onderstaande knop, een van onze advocaten neemt dan contact met u op.

 

Stel uw vraag!

 

Artikel    backlinks

 

 

Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

 

Na uw scheiding bent u meer gaan verdienen. De vastgestelde partneralimentatie is, destijds, bij de scheiding gebaseerd, op het inkomen dat u, ten tijde van de scheiding, genereerde. Betekent deze loonstijging nu automatisch dat u meer alimentatie moet betalen?

 

Wijziging van omstandigheden

Art. 1:401 lid 1 BW bepaalt dat de rechter, een door de rechter vastgestelde, of door partijen overeengekomen alimentatie, kan wijzigen als blijkt dat deze, door een wijziging van omstandigheden, niet meer aan de maatstaven voldoet.

 

Relevante wijziging

Het moet gaan om een relevante wijziging van omstandigheden en daarvan is sprake, als zij leidt tot een verandering in de behoefte, aan de zijde van de alimentatiegerechtigde, dan wel tot een verandering in de draagkracht van de alimentatieplichtige.

 

Het gaat in essentie om een verstoring van de balans tussen behoefte en draagkracht. Is zo’n relevante wijziging opgetreden, dan dient de alimentatierechter de alimentatie opnieuw vast te stellen onder volledige herbeoordeling van alle relevante omstandigheden (zie o.a. HR 24 september 2010, LJN BM7672).

 

Initiatief bij ex-partner

U bent echter niet verplicht zelf het alimentatiebedrag te verhogen. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontvang(st)er. Uw ex-partner kan een verzoek tot herziening, van de hoogte, van de alimentatie indienen bij de rechtbank. Voor een dergelijke procedure dient hij/ zij echter wel een advocaat in te schakelen.

 

Minder gaan verdienen.

Artikel  1:401 lid 1 BW geldt ook wanneer u juist minder bent gaan verdienen. Indien uw draagkracht is gedaald, omdat u minder bent gaan verdienen, heeft u logischerwijze ook minder financiële draagkracht, om aan de behoefte aan alimentatie, van uw ex -partner te voldoen.

 

Verzoek indienen.

Mocht dit geval zijn dan kunt U de rechtbank verzoeken tot verlaging, of nihil-stelling, van de door u te betalen alimentatie. Om een dergelijk verzoek in te dienen heeft u een advocaat nodig.

 

Meer informatie?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!

 

 

Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

.

Plotselinge grote uitgaven.

Wanneer een van de partners heeft aangegeven, dat hij of zij wenst te scheiden komt het nog al eens voor dat de andere partner, plotseling, grote uitgaven doet vanaf de en/ of rekening.

echtscheiding, alimentatie

.

Sluiten geen optie.

Het snel sluiten van de rekening is geen optie, immers, een en/of rekening kun je alleen wijzigen met toestemming van beide rekeninghouders. De partner die de uitgaven doet, zal niet snel geneigd zijn hier aan mee te werken.

.

Kosten voor gezamenlijke rekening?

Deze partner is vaak in de veronderstelling, dat deze kosten voor gezamenlijke rekening komen en tracht op deze wijze de ander te schaden.

Zijn deze kosten echter ook voor gezamenlijke rekening?

Het antwoord daarop is nee, niet noodzakelijkerwijs!

.

Aansprakelijk.

De partner, die de uitgaven heeft verricht, is aan de ander verplicht een schadevergoeding te betalen, op grond van art.1:164 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wegens schade aan de gemeenschap.

Dit is het geval, als er in de periode tot zes maanden voorafgaande aan de echtscheidingsprocedure:

 •  Lichtvaardig schulden zijn gemaakt;
 • De goederen der gemeenschap worden verspild;
 • Rechtshandelingen worden verricht zonder de vereiste toestemming van de ander, zoals bedoeld in artikel 1:88 BW.

.

Binnen drie jaar.

De rechtsvordering tot vergoeding moet echter wel binnen binnen drie jaren, na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, worden ingesteld. De vergoeding speelt na de echtscheiding en komt daarom niet ten laste van de gemeenschap, maar van de schadeplichtige, dus degene die de uitgaven heeft verricht.

.

Meer informatie?

Mocht U in een soortgelijke situatie zitten, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies, of stel uw echtscheidingsvraag middels onderstaande link. Een van onze echtscheidingsadvocaten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

.

Stel uw vraag!

.