Mijn partner weigert een ouderschapsplan te ondertekenen, kan ik nu wel scheiden?

Mijn partner weigert een ouderschapsplan te ondertekenen, kan ik nu wel scheiden?

 

Ouderschapsplan verplicht.

Ouders, die gaan scheiden en samen het gezag hebben over hun minderjarige kinder(en), zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt overigens niet alleen bij echtscheiding, maar ook bij het uiteengaan na samenwonen en ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

In het ouderschapsplan staan de afspraken over de verdeling van de zorg, opvoedingsstaken, omgang, informatie-uitwisseling en kinderalimentatie.

 

Maar wat als een van de ouders nu weigert, aan het opstellen van het plan, mee te werken?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De enige zekerheid die er is, is, dat er volgens de wet, wel een ouderschapsplan tot stand zal moeten komen/ afspraken vastgelegd dienen te worden, omdat anders simpelweg de echtscheiding niet zal worden uitgesproken.

 

Is een echtscheiding dan wel mogelijk, als het niet lukt om een ouderschapsplan op te stellen?

Ja, dit is zeker mogelijk. Hoewel het bij de invoering van het verplichte ouderschapsplan de bedoeling van de wetgever was, dat in geval van een echtscheiding, een rechtbank deze niet zou uitspreken, zolang de ouders niet een ouderschapsplan zouden overleggen. (de rechtbank zou het verzoek dan “niet ontvankelijk verklaren” zoals dat heet), leert de praktijk leert ons, dat rechters en rechtbanken dit verschillend interpreteren.

Zo zal de ene rechtbank zelf een ouderschapsplan opstellen, als ouders er niet uitkomen, terwijl de andere rechtbank de ouders weer terug naar de onderhandelingstafel stuurt. Soms worden de ouders doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg in een poging om daar tot overeenstemming te komen.

 

Niet ontvankelijkheid.

Niet ontvankelijkheid van het verzoek tot echtscheiding zal dus niet snel voorkomen. Hoewel de rechter deze bevoegdheid wel heeft. Een niet ontvankelijkverklaring is ook niet wenselijk. Wanneer partijen samen niet in staat zijn een ouderschapsplan op te stellen, dan is het juist de rechtbank die partijen daarin moeten begeleiden. Partijen schieten er immers niets mee op wanneer het verzoek tot echtscheiding niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 

Conclusie.

Uiteindelijk zullen er dus afspraken gemaakt worden, of door partijen onderling, of doordat de rechter de afspraken vastlegt. Het is derhalve niet zo, dat door het weigeren het ouderschapsplan te ondertekenen, de echtscheidingsprocedure eindeloos vertraagt kan worden.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het verloop van een echtscheidingsprocedure, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, of stel uw vraag via onderstaande knop, een van onze advocaten neemt dan contact met u op.

 

Stel uw vraag!

 

 

Omgang, met de kleinkinderen, na een scheiding, een recht?

Omgang, met de kleinkinderen, na een scheiding, een recht?

 

In de ons omringende landen – België, Frankrijk, Duitsland – is het enige vereiste voor recht op omgang tussen grootouders en kleinkinderen, dat de omgang in het belang van het kind moet zijn. Volgens de Nederlandse wetgeving hebben grootouders echter géén wettelijk recht op omgang met hun kleinkinderen!

echtscheiding, kinderen, omgang, opa.

Verzoekschrift

Wel is het mogelijk om de Nederlandse rechter, middels een verzoekschrift, te verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. Voordat de rechter een dergelijke regeling vaststelt, dienen grootouders aan de rechter een tweetal dingen aan te tonen.

 

Nauwe persoonlijke relatie

Indien zij kunnen aantonen, dat zij een nauwe persoonlijke relatie hebben (gehad), met hun kleinkind, is de eerste stap al genomen en kan er, eventueel, een omgangsregeling worden vastgesteld.

 

“Family life”

Het criterium van een nauwe persoonlijke relatie wordt  ook wel ‘family life’ genoemd. Dat er sprake is van ‘family life’, in de zin van een nauwe persoonlijke betrekking, is voor de rechter echter geen gegeven en zal dus met feiten en omstandigheden aangetoond moeten worden. Het enkel zijn van opa of oma is dus onvoldoende, om door de rechter ontvankelijk te kunnen worden verklaard.

 

Aantonen “family life” moeilijk

Wanneer de rechter heeft vastgesteld dat er een nauwe persoonlijke betrekking is (family life), zijn de grootouders ontvankelijk in hun verzoek. Simpel zou men denken, maar in de praktijk blijkt echter, dat het geen eenvoudige opgave is, om voldoende concrete omstandigheden aan te tonen, waaruit een nauwe persoonlijke band, met de kleinkinderen kan worden afgeleid.

 

Gebruikelijke contact onvoldoende

Af en toe bij opa en oma op bezoek komen, of logeren wordt bijvoorbeeld als onvoldoende beschouwd. Contacten die niet anders kunnen worden beoordeeld, dan gebruikelijke contacten die in het dagelijks verkeer plaatsvinden, tussen grootouders en kleinkinderen, worden ook niet als bewijs niet als een bewijs voor family life gezien.

 

“Oppas grootouders” onvoldoende

Een verzoek van de grootouders tot omgang, waarvan vaststond dat zij de afgelopen drie jaar meerdere dagen per week hadden opgepast, op het kleinkind werd bijvoorbeeld, door de rechtbank, niet-ontvankelijk verklaard.

 

Afwijkende uitspraak

De rechtbank Haarlem daarentegen, overwoog in 2012 dat: “een kind heeft er in het algemeen baat bij om met zijn naaste familie (hechte) banden te hebben. Voor het ontwikkelen van die banden is omgang een onmisbare voorwaarde. Bijkomende omstandigheden als hiervoor genoemd kunnen gelegen zijn in de met het kind na de geboorte opgebouwde relatie.”

Het feit dat grootouders en kleinkinderen, in het recente verleden, regelmatig contact met elkaar hadden gehad, was volgens deze rechtbank dus wel voldoende, om de grootouders ontvankelijk te verklaren in hun verzoek.

 

Per geval bekeken

Uit bovenstaande blijkt dat de rechtbank een verzoek tot omgang dan ook per geval zal beoordelen en er geen eenduidige lijn in de jurisprudentie is te ontdekken.

 

In het belang van het kind

Naast het vaststellen van een nauwe persoonlijke relatie is de tweede voorwaarde, dat de rechter dient vast te stellen, dat de omgang tussen grootouders en hun kleinkind, in het belang van het kind is. De grootouders dienen zelf aan te voeren, dat het vaststellen van een omgangsregeling, in het belang van hun kleinkind is, de rechter gaat hier niet automatisch vanuit.

 

Ouderschapsplan

Er is echter een manier om op voorhand problemen te voorkomen. Wanneer ouders gaan scheiden en er is sprake van minderjarige kinderen, dienen zij namelijk een ouderschapsplan te overleggen, aan de rechtbank. Onderdeel van dit ouderschapsplan is de zorg- en contactregeling tussen ouders en kinderen.

 

Opnemen contactregeling grootouders

Ouders kunnen in dit ouderschapsplan ook een regeling opnemen, voor het contact tussen kinderen en hun grootouders. Hetgeen dan ook zeer aan te raden is, dit voorkomt immers een gang naar de rechtbank en een hoop spanningen achteraf!

 

Vragen?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!

 

Omgangsregeling is recht én plicht!

Omgangsregeling is recht én plicht!

 

Moeder weigert mee te werken.

Geschillen over de omgangsregeling gaan in de meeste gevallen, over de situatie, waarbij de kinderen de vaste verblijfplaats bij de moeder hebben en waarbij de vader omgang heeft. Bij de meeste conflicten  weigert de moeder, de kinderen, aan de vader af te staan.

echtscheiding kind

Vader weigert mee te werken.

Soms komt het echter ook voor, dat de moeder en de kinderen, alle medewerking aan de omgang willen verlenen, maar dat de vader weigert de kinderen te ontvangen.

 

Rechtbank Amsterdam.

Over een soortgelijke situatie heeft de rechtbank Amsterdam zich reeds in 2010 gebogen. De man en een vrouw in kwestie, waren gescheiden en er was een omgangsregeling, door de rechter vastgesteld, waarbij de de vader zijn dochter één weekend per veertien dagen en de helft van alle vakanties en feestdagen, bij zich zou hebben.

 

Gebrek aan financiële middelen.

Hoewel de man, in het begin, de regeling nakwam, is hij hier op enig moment mee gestopt. Volgens de man was zijn financiële situatie zo slecht, dat hij niet beschikte over voldoende financiële middelen, om tijdens de omgang, voor zijn dochter te kunnen zorgen.

 

Kort geding procedure.

De vrouw was het hier niet mee eens en in een kort geding procedure voerde zij aan, dat de omgangsregeling, niet alleen een recht van de man is, maar ook van de dochter. Volgens de vrouw was de opvoeding en verzorging, van hun dochter, een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Vrouw in het gelijk gesteld.

De rechter stelde de vrouw volledig in het gelijk. De man heeft volgens de rechter niet alleen recht op omgang met zijn dochter, maar ook de verplichting haar te verzorgen en op te voeden.

 

Veroordeling.

De man werd dan ook veroordeeld, om de vastgestelde omgangsregeling na te komen, op straffe van een boete van € 250,-, voor elk weekend en € 1.000,- voor elke vakantie, dat hij de vastgestelde omgangsregeling niet nakomt.

 

Omgangsregeling is recht én plicht.

De uitspraak is helder: omgang tussen ouder en kind is zowel een recht, als een plicht, voor de ouder.

(Bron: ECLI:NL:RBAMS:2007:BA9482)

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!