Schelden, moordpoging, zelfmoordpoging, geen alimentatieplicht?

Schelden, moordpoging, zelfmoordpoging, geen alimentatieplicht?

echtscheiding, alimentatie

Lotsverbondenheid

Het recht op partneralimentatie ontstaat als u gaat scheiden en zelf over onvoldoende financiële middelen beschikt. De basis van dat recht is het huwelijk en de lotsverbondenheid die tijdens het huwelijk is ontstaan.

Wanneer men zich echter, ten opzichte van de ex-partner, misdraagt, kan dit ertoe leiden, dat de lotsverbondenheid doorbroken wordt, waardoor niet langer van de ex partner verlangd kan worden, dat deze nog alimentatie betaalt.

 

Hof Arnhem

Zo heeft ook het hof Arnhem bepaald in oktober 2013. De rechtbank had, in dit geval, eerder vastgesteld dat de man partneralimentatie, ten behoeve van de vrouw, diende te betalen. De man was het hier niet mee eens en ging tegen deze beslissing in beroep.

Grievend

Hij stelde dat de vrouw zich, gedurende het huwelijk en daarna, zodanig grievend jegens, in het bijzonder hem, de kinderen en zijn (schoon)familie had gedragen dat de lotsverbondenheid verloren was gegaan.

Oordeel Hof

Het hof oordeelde, dat bij de beantwoording van de vraag, of er sprake is, van een plicht tot het meebetalen in levensonderhoud, van de ex-partner, inderdaad ook niet financiële factoren, zoals bijvoorbeeld grievend gedrag, een rol kunnen spelen.

 

Uitzonderlijke gevallen

Het hof was van oordeel, dat in uitzonderlijke gevallen, grievend gedrag van één van de ex-echtgenoten, ten opzichte van de ander, tot de conclusie kan leiden, dat aan iedere lotsverbondenheid tussen de gewezen echtgenoten een einde is gekomen, waardoor geoordeeld kan worden dat betaling van een uitkering tot levensonderhoud in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Terughoudendheid

In het algemeen geldt echter wel dat bij de beoordeling in een concreet geval, of een zodanige situatie zich voordoet, terughoudendheid dient te worden betracht, dit mede gelet op het onherroepelijke karakter van zo’n beëindiging.

Emoties

Voorts dient bedacht te worden dat het, op zichzelf, niet ongebruikelijk is, dat een echtscheiding gepaard gaat met de nodige emoties. Niet iedere vorm van grievend gedrag is dan ook aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen, aldus het Hof

Kwaad daglicht

In dit specifieke geval was echter gebleken is dat de vrouw, de man, in een zeer kwaad daglicht had gesteld en zij, onder meer de kinderen van partijen, op ontoelaatbare en stuitende wijze, in de strijd tussen partijen had betrokken.

Uitschelden

Daarnaast was er sprake van van talloze stukken waarin de vrouw de man uitschold en vele brieven aan de kinderen, waarin zij zich jegens de man, buitengewoon kwetsend en respectloos uitliet.

Geen alimentatieplicht

De rechtbank was, gezien deze feiten, dan ook van oordeel, dat van de man in redelijkheid niet gevergd kon worden, dat hij een bijdrage leverde aan de kosten van levensonderhoud van de vrouw. Door haar kwetsende en grievende gedrag, was van enige lotsverbondenheid geen sprake meer. Het hof legde daarom aan de man geen alimentatieverplichting op.

Poging tot moord

Ook een poging tot moord kan een einde maken aan de lotsverbondenheid en alimentatieplicht.

In een Amsterdamse zaak (2007) liepen, tijdens de echtscheiding, de emoties bij de vrouw zo hoog op, dat zij haar man ernstig verwondde met een mes. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf, van zes jaar, wegens poging tot moord. Het verzoek van de man, om op basis van die omstandigheden geen alimentatie meer te hoeven betalen, werd door de rechter toegewezen.

Zelfmoordpoging

Een zelfmoordpoging werd door de rechtbank daarentegen niet aangemerkt als een situatie waarin er geen sprake meer zou zijn van lotsverbondenheid.

Arbeidsongeschikt

De man ondernam een zelfmoordpoging, waarbij hij, door een sprong van de derde verdieping, ernstig gewond raakte. Door zijn verwondingen was de man arbeidsongeschikt geraakt, waardoor hij aanspraak maakte op partneralimentatie.

Onder druk zetten

Volgens de vrouw was de man gesprongen, met de bedoeling de vrouw onder druk te zetten, om de echtscheiding niet door te zetten. Door dit handelen van de man was er, volgens de vrouw, geen sprake meer van lotsverbondenheid.

Onderhoudsverplichting niet beëindigd

De man weersprak dit. Volgens de rechtbank stond ook niet vast, dat de man had geprobeerd zelfmoord te plegen, om de vrouw onder druk te zetten. De rechtbank was dan ook van oordeel, dat de zelfmoordpoging, van de man, de lotsverbondenheid niet had doorbroken en zag geen aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen.

Vragen?

 

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!