Heeft kinderalimentatie voorrang boven partneralimentatie?

Heeft kinderalimentatie voorrang boven partneralimentatie?

Uit een huwelijk kan, na echtscheiding, de situatie ontstaan, dat er behoefte is, aan een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner, dit noemen we partneralimentatie. Is er ook sprake van kinderen, dan moeten deze ook in hun onderhoud worden voorzien, de zogenaamde kinderalimentatie. Heeft de bijdrage aan de kinderen voorrang?

 

Draagkracht

De uiteindelijk te betalen kinder- en/of partneralimentatie staat en valt bij de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De alimentatieplichtige zal nooit meer alimentatie betalen, dan dat hij op basis van zijn draagkracht kan missen.

 

Draagkrachtberekening.

De maximale draagkracht wordt berekend, middels een zogenaamde draagkrachtberekening en is afhankelijk van het inkomen, de financiële verplichtingen, de woonlasten en eventuele belastingvoordelen, met andere woorden, de  zogenaamde lasten.

 

Noodzakelijke lasten

Bij de berekening van de draagkracht, voor kinderalimentatie, word gekeken naar het inkomen en de noodzakelijke lasten. De noodzakelijke lasten zijn lasten, die ten opzichte van het kind, als redelijk worden gezien. (Hieronder vallen bijvoorbeeld de aflossingen op huwelijkse schulden, de woonlasten en de premie ZVW.)

 

Kinderalimentatie

Uit de berekening, waarbij slechts rekening wordt gehouden met de noodzakelijke lasten , zal een bedrag volgen, wat de onderhoudsplichtige maximaal, per maand, kan missen, om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen: de kinderalimentatie.

 

Draagkracht partneralimentatie

Om te bezien of de onderhoudsplichtige ook nog kan voorzien in een bijdrage in het levensonderhoud, van de ex-partner (de partneralimentatie), zal wederom een draagkrachtberekening gemaakt moeten worden.

.

Voorrang

Uit de “Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding” volgt, dat de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (jonger dan 21 jaar)  voorrang heeft boven een eventuele bijdrage in het levensonderhoud naar de ex-partner toe.

 

Onvoldoende draagkracht voor partneralimentatie

Wanneer er een verplichting tot betaling van kinderalimentatie bestaat, heeft dit dus gevolgen voor de beschikbare draagkracht, voor het betalen van partneralimentatie. De praktijk leert ons dan ook, dat de draagkracht van de alimentatieplichtige, vaak onvoldoende is, om zowel aan de verplichtingen van kinderalimentatie, als de partneralimentatie te voldoen.

 

Een logisch gevolg van het feit, dat kinderalimentatie voorrang heeft boven partneralimentatie, de koek kan immers maar één keer verdeeld worden!

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via onderstaande knop ‘Stel uw vraag’, een advocaat zal deze vraag vervolgens, zo spoedig mogelijk, beantwoorden.

 

 

Stel uw vraag!

Echtscheiding en de Belastingdienst

Echtscheiding en de Belastingdienst.

 

Een echtscheiding, of het uit elkaar gaan van partners kan verschillende gevolgen hebben, voor zowel de inkomstenbelasting, als voor toeslagen. De belangrijkste fiscale gevolgen heeft de Belastingdienst op een rijtje gezet op haar site.

Onderwerpen die van belang kunnen zijn, staan overzichtelijk bij elkaar op de site van de Belastingdienst.

  • Zo is snel het volgende na te gaan:
  • wat direct na het uit elkaar gaan moet worden geregeld;
  • hoe het zit met toeslagen;
  • wanneer fiscaal partnerschap eindigt;
  • hoe het zit met alimentatie;
  • of iemand recht heeft op een heffingskorting voor kinderen en;
  • wat in de inkomstenbelasting de fiscale gevolgen van een echtscheiding zijn op de persoonlijke situatie.

Onderstaand heb ik een aantal belangrijke punten eruit gelicht, voor verdere informatie is het raadzaam om de site van de Belastingdienst te raadplegen.

 

Fiscaal partnerschap

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u geen fiscale partners meer als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  1. U hebt een verzoek gedaan tot scheiding of om uw geregistreerd partnerschap te laten ontbinden.
  2. U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

 

Woonde u samen en was u fiscale partners?

Dan bent u geen fiscale partners meer vanaf het moment dat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

 

Gaat u tijdens het jaar uit elkaar?

Dan kunt u er voor dat jaar voor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. U vult dan uw aangifte anders in.

 

Alimentatie

Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner? Of woont uw ex-partner in een eigen woning die (deels) uw eigendom is?

Dan kunt u de betaalde alimentatie en andere kosten van uw onderhoudsverplichtingen in uw aangifte aftrekken.

 

Betaalt u alimentatie voor uw kinderen?

Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u dit in uw aangifte aftrekken als levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar.

 

Ontvangt u voor uzelf alimentatie? Of woont u in een eigen woning die (deels) eigendom is van uw ex-partner?

Dan hebt u alimentatie ontvangen. Dit moet u in uw aangifte opgeven als inkomen.

 

Gaat u uit elkaar en hebt u een kind?

Dan heeft u misschien recht op een inkomensafhankelijke combinatiekorting, of een alleenstaande ouder korting. U kunt hiervoor de rekenhulp van de Belastingdienst raadplegen.

 

Voorlopige aanslag

Krijgt u een voorlopige aanslag? Pas deze dan zo snel mogelijk aan uw nieuwe situatie aan. Zo voorkomt u dat u later bij moet betalen, of dat u nu te weinig terugkrijgt.

 

Toeslagen

Krijgt u een toeslag? Dan moet u daarvoor misschien een wijziging doorgeven.

 

Verhuizing

Als u verhuist, moet u dit doorgeven aan de gemeente. De Belastingdienst krijgt deze informatie vervolgens weer van uw gemeente.

 

Al met al zaken waar U rekening mee moet houden, wanneer U gaat scheiden! Het is dan ook raadzaam om deze zaken goed te regelen, om te voorkomen, dat u achteraf in de problemen komt.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerpen, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!

 

 

 

 

Schelden, moordpoging, zelfmoordpoging, geen alimentatieplicht?

Schelden, moordpoging, zelfmoordpoging, geen alimentatieplicht?

echtscheiding, alimentatie

Lotsverbondenheid

Het recht op partneralimentatie ontstaat als u gaat scheiden en zelf over onvoldoende financiële middelen beschikt. De basis van dat recht is het huwelijk en de lotsverbondenheid die tijdens het huwelijk is ontstaan.

Wanneer men zich echter, ten opzichte van de ex-partner, misdraagt, kan dit ertoe leiden, dat de lotsverbondenheid doorbroken wordt, waardoor niet langer van de ex partner verlangd kan worden, dat deze nog alimentatie betaalt.

 

Hof Arnhem

Zo heeft ook het hof Arnhem bepaald in oktober 2013. De rechtbank had, in dit geval, eerder vastgesteld dat de man partneralimentatie, ten behoeve van de vrouw, diende te betalen. De man was het hier niet mee eens en ging tegen deze beslissing in beroep.

Grievend

Hij stelde dat de vrouw zich, gedurende het huwelijk en daarna, zodanig grievend jegens, in het bijzonder hem, de kinderen en zijn (schoon)familie had gedragen dat de lotsverbondenheid verloren was gegaan.

Oordeel Hof

Het hof oordeelde, dat bij de beantwoording van de vraag, of er sprake is, van een plicht tot het meebetalen in levensonderhoud, van de ex-partner, inderdaad ook niet financiële factoren, zoals bijvoorbeeld grievend gedrag, een rol kunnen spelen.

 

Uitzonderlijke gevallen

Het hof was van oordeel, dat in uitzonderlijke gevallen, grievend gedrag van één van de ex-echtgenoten, ten opzichte van de ander, tot de conclusie kan leiden, dat aan iedere lotsverbondenheid tussen de gewezen echtgenoten een einde is gekomen, waardoor geoordeeld kan worden dat betaling van een uitkering tot levensonderhoud in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Terughoudendheid

In het algemeen geldt echter wel dat bij de beoordeling in een concreet geval, of een zodanige situatie zich voordoet, terughoudendheid dient te worden betracht, dit mede gelet op het onherroepelijke karakter van zo’n beëindiging.

Emoties

Voorts dient bedacht te worden dat het, op zichzelf, niet ongebruikelijk is, dat een echtscheiding gepaard gaat met de nodige emoties. Niet iedere vorm van grievend gedrag is dan ook aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen, aldus het Hof

Kwaad daglicht

In dit specifieke geval was echter gebleken is dat de vrouw, de man, in een zeer kwaad daglicht had gesteld en zij, onder meer de kinderen van partijen, op ontoelaatbare en stuitende wijze, in de strijd tussen partijen had betrokken.

Uitschelden

Daarnaast was er sprake van van talloze stukken waarin de vrouw de man uitschold en vele brieven aan de kinderen, waarin zij zich jegens de man, buitengewoon kwetsend en respectloos uitliet.

Geen alimentatieplicht

De rechtbank was, gezien deze feiten, dan ook van oordeel, dat van de man in redelijkheid niet gevergd kon worden, dat hij een bijdrage leverde aan de kosten van levensonderhoud van de vrouw. Door haar kwetsende en grievende gedrag, was van enige lotsverbondenheid geen sprake meer. Het hof legde daarom aan de man geen alimentatieverplichting op.

Poging tot moord

Ook een poging tot moord kan een einde maken aan de lotsverbondenheid en alimentatieplicht.

In een Amsterdamse zaak (2007) liepen, tijdens de echtscheiding, de emoties bij de vrouw zo hoog op, dat zij haar man ernstig verwondde met een mes. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf, van zes jaar, wegens poging tot moord. Het verzoek van de man, om op basis van die omstandigheden geen alimentatie meer te hoeven betalen, werd door de rechter toegewezen.

Zelfmoordpoging

Een zelfmoordpoging werd door de rechtbank daarentegen niet aangemerkt als een situatie waarin er geen sprake meer zou zijn van lotsverbondenheid.

Arbeidsongeschikt

De man ondernam een zelfmoordpoging, waarbij hij, door een sprong van de derde verdieping, ernstig gewond raakte. Door zijn verwondingen was de man arbeidsongeschikt geraakt, waardoor hij aanspraak maakte op partneralimentatie.

Onder druk zetten

Volgens de vrouw was de man gesprongen, met de bedoeling de vrouw onder druk te zetten, om de echtscheiding niet door te zetten. Door dit handelen van de man was er, volgens de vrouw, geen sprake meer van lotsverbondenheid.

Onderhoudsverplichting niet beëindigd

De man weersprak dit. Volgens de rechtbank stond ook niet vast, dat de man had geprobeerd zelfmoord te plegen, om de vrouw onder druk te zetten. De rechtbank was dan ook van oordeel, dat de zelfmoordpoging, van de man, de lotsverbondenheid niet had doorbroken en zag geen aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen.

Vragen?

 

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!

 

Samenwonen met nieuwe partner is meestal geen reden voor beëindiging alimentatie.

Samenwonen met nieuwe partner is meestal geen reden voor beëindiging alimentatie.

In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 160 van boek 1 (1:160 BW) bepaald, dat de aanspraak op alimentatie eindigt, als diegene die alimentatie ontvangt (alimentatiegerechtigde) met een ander in het huwelijk treedt, of een geregistreerd partnerschap aangaat, of als de alimentatiegerechtigde met de ander gaat samenwonen “als waren zij gehuwd”.

echtscheiding, alimentatie

‘samenwonen als waren zij gehuwd’

Als de ex partner opnieuw in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap is aangaat is dit natuurlijk eenvoudig aan te tonen. Echter, van ‘samenwonen als waren zij gehuwd’ is niet snel sprake, zoals blijkt uit de lijn die de Hoge Raad hierin volgt.

Vanwege het uitzonderlijke en definitieve karakter van de beëindiging van de alimentatieaanspraak, mag namelijk niet te snel worden aangenomen dat er sprake is van “samenwonen als waren zij gehuwd” en dat daarmee is voldaan, aan de eisen voor de beëindiging van de verplichting tot alimentatiebetaling

 

Samenwonen met (nog) gehuwde partner

In een recent arrest van de Hoge Raad was er sprake van een bijzondere situatie. De alimentatiegerechtigde vrouw, woonde samen met een  nieuwe partner, die zelf nog gehuwd was. (HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058)

 

Verzoek afgewezen

De man verzocht, in eerste instantie, de rechtbank, om de alimentatieverplichting stop te zetten omdat, volgens hem, zijn vrouw en haar nieuwe partner “samenwoonden als waren zij gehuwd”. Omdat de nieuwe partner van de vrouw echter zelf nog getrouwd was, zag de rechtbank hierin reden om het verzoek van de man af te wijzen.

Hoger beroep

De man neemt geen genoegen met deze uitspraak van de rechtbank en gaat in hoger beroep. Het hof stelt de man in het gelijk en laat hierbij meewegen dat het huwelijk van de nieuwe partner opzettelijk in stand zou worden gelaten om de alimentatieaanspraak te behouden.

 

Hoge Raad

De Hoge Raad vernietigt echter dit oordeel. De Hoge Raad stelt voorop dat “het samenleven met een gehuwde partner niet valt onder art. 1:160 BW zolang diens huwelijk voortduurt.” Het feit het huwelijk van de ander in stand wordt gelaten, met de bedoeling ervoor te zorgen dat er nog steeds aanspraak op alimentatie kan worden gemaakt, verandert hier volgens de Hoge Raad niets aan!

De Hoge Raad is van mening dat wanneer deze omstandigheid wel zou worden betiteld als “samenwonen als waren zij gehuwd” dit tot gevolg zou hebben dat art. 1:160 BW  van toepassing zou zijn. Dit zou dan weer leiden tot het ingrijpende gevolg dat de alimentatieplicht definitief komt te vervallen. De positie van de alimentatiegerechtigde vrouw ten opzichte van haar nieuwe (nog gehuwde) partner, verschilt echter wezenlijk van die in een huwelijk, aldus de Hoge Raad. (De nieuwe partner is immers nog gehuwd).

 

Conclusie

De lijn van de Hoge Raad is duidelijk: Het samenwonen, met een gehuwde partner, kan niet worden aangemerkt als “samenwonen als waren men gehuwd” en valt dan ook niet onder het bereik van art. 1:160 BW. Dit houdt in dat deze vorm van samenwonen dan ook geen grond is voor de beeïndiging van de alimentatie. De omstandigheid dat een huwelijk, van de nieuwe partner,  louter en alleen in stand wordt gehouden, om de alimentatieaanspraak te behouden, maakt dat niet anders.

 

Meer informatie?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!

 

 

Heeft uw partner recht op uw “gouden handdruk” bij echtscheiding?

Heeft uw partner recht op uw “gouden handdruk” bij echtscheiding?

 

Gouden handdruk

De vraag of uw partner aanspraak kan maken, op een door u ontvangen gouden handdruk is afhankelijk van de vraag wat u met deze vergoeding heeft gedaan?

advocaat, echtscheiding, alimentatie

In onderstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat u bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Indien u gehuwd bent op huwelijksvoorwaarden, is de vraag of de ander recht heeft op een deel van de vergoeding, afhankelijk van de inhoud van de huwelijksvoorwaarden.

 

Periodieke uitkeringen

Heeft u het geld van de vergoeding aangewend voor het afsluiten een verzekering, waaruit periodieke betalingen zullen worden gedaan, als aanvulling op het inkomen? Dan valt de waarde van deze bankspaarrekening of verzekering niet in de gemeenschap van goederen. In 2008 heeft de Hoge Raad beslist dat deze moeten worden gezien als “verknochte goederen”en deze hoeven dan ook niet te worden verdeeld bij de echtscheiding.

 

Verknochte goederen

Persoonlijk ‘verknochte’ zaken hoeven niet te worden gedeeld zoals: kleding, studieboeken en sieraden. Verknocht betekent dat het goed of de schuld, op een zo bijzondere en dusdanige wijze aan de ander toebehoort, dat deze buiten de gemeenschap valt. De verknochtheid wordt onder andere bepaald, door de maatschappelijke opvattingen hierover.

 

In één keer ontvangen

Heeft u de gouden handdruk, in één keer, door de werkgever uit laten keren? Dan is de gouden handdruk netto vermogen en valt de ontvangen netto uitkering meteen in de gemeenschap en moet dus bij echtscheiding worden verdeeld.

 

Inkomstenvoorziening voor de toekomst

Is de gouden handdruk gestort op een bankspaarrekening of stamrechtverzekering, als inkomstenvoorziening voor de toekomst? Dan is de rechtbank van mening dat de gouden handdruk niet verknocht is en het dus tot de gemeenschap van goederen behoort. Het saldo van de bankspaarrekening of de stamrechtverzekering dient dan ook verrekend te worden tussen beide echtgenoten. ( Hof Amsterdam 22 januari 2013, nr. 200.111.263/01.)

 

Keuzes

De rechten van een partner ten aanzien van een gouden handdruk zijn dan ook afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Keuzes die U vaak niet zelf kunt maken, maar waarbij wij u, met raad en daad, in kunnen bijstaan, zodat u tot een weloverwogen beslissing kunt komen.

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden

 

Stel uw vraag!

 

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

 

Meerderjarig, geen onderhoudsplicht?

Volgens de wet wordt “hij die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt” aangemerkt als meerderjarig. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de onderhoudsplicht voor hun kinderen dan stopt. Dit is onjuist, tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht financieel bij te dragen, in de kosten, van hun kinderen.

Alimentatie tot 21 jaar

In geval van gescheiden ouders, waarbij de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, blijft een kind dan ook, tot het 21e jaar, recht behouden, op een tegemoetkoming, in de ‘kosten voor levensonderhoud en studie’.

 

Financiële steun voor kinderen ouder dan 21 jaar

Ook na het 21e jaar kunnen ouders nog verplicht zijn bij te dragen, in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen. Dit is het geval indien het kind ‘behoeftig’ is, door bijvoorbeeld een handicap. Daarnaast dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen, ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven hun studie, binnen een redelijke termijn, af te ronden.

 

Vaststellen alimentatie jongmeerderjarige.

De hoogte van de alimentatie is altijd afhankelijk, van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De berekening van de behoefte van een jongmeerderjarige is een andere berekening, dan die van een minderjarige.

 

Draagkracht

De berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtige, bij alimentatiebetaling aan een jongmeerderjarige, is echter gelijk aan de berekening van de draagkracht bij alimentatiebetaling aan een minderjarige. Het berekenen van deze draagkracht gebeurt volgens de TREMA-normen. In die normen is een tabel ontwikkeld die antwoord geeft op de vraag welke draagkracht hoort bij een bepaald netto besteedbaar inkomen van ieder van de ouders.

 

Behoefte

Voor bepaling van de behoefte van jongmeerderjarige wordt, conform vaste rechtspraak, aansluiting gezocht bij de normen die in de Wet Studiefinanciering zijn ontwikkeld. Deze normbedragen zijn afhankelijk van het soort opleiding dat wordt gevolgd (MBO, HBO of WO) en of de jongmeerderjarige thuis- of uitwonend is.

 

Basisbeurs

De mogelijke basisbeurs, die ingevolge de Wet Studiefinanciering kan worden verkregen, wordt in mindering gebracht, op de behoefte, ook een eventuele aanvullende beurs verminderd de behoefte, zolang het geen rentedragende lening betreft.

 

Eigen inkomsten

Ook eigen inkomsten, van een jongmeerderjarige, kunnen soms behoefteverlagend zijn. Norm hierbij is of deze inkomsten “substantieel” te noemen zijn. Of de inkomsten als “substantieel” aangemerkt kunnen worden verschilt per geval. Immers de behoefte van een jongmeerderjarige is ook per geval verschillend.

 

Matigingsrecht

In uitzonderlijke gevallen kan men, als onderhoudplichtige ouder, de rechter verzoeken, de kinderalimentatie, ten behoeve van de jongmeerderjarige te matigen of op nihil te stellen. Hiervoor moeten dan wel geldige redenen aangedragen worden. Enkele redenen voor de rechter om de onderhoudsplicht van ouders te matigen zijn bijvoorbeeld, wanneer het kind zijn of haar studie niet serieus neemt, of wanneer de studiekeuze niet reëel is. De praktijk leert echter dat rechters zeer terughoudend zijn met het matigen of nihilstellen van de kinderalimentatie. Een beroep op matiging zal dan ook zelden worden ingewilligd.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice.nl, of stel uw vraag via onderstaande knop ‘Stel uw vraag’, een advocaat zal deze vraag vervolgens, zo spoedig mogelijk, beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

Afkopen van de partneralimentatie?

Afkopen van de partneralimentatie?

 

Wanneer je gaat scheiden, wil je meestal het liefst zo snel mogelijk een streep onder het verleden zetten. Door de verplichting tot betaling van de maandelijkse partneralimentatie zit je echter nog jaren vast aan je ex-partner.

echtscheiding.alimentatie

Afkopen in plaats van maandelijkse betalingen

In plaats van de maandelijkse betalingen kun je er dan ook voor kiezen de alimentatie af te kopen. (Dat is alleen mogelijk met partneralimentatie, kinderalimentatie kun je niet afkopen). De afspraken over het afkopen van de alimentatie worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

 .

Twee manieren

Men kan op twee manieren de partneralimentatie afkopen: door middel van overbedeling of een eenmalige afkoopsom.

 

Overbedeling

Bij het afkopen van de alimentatie met overbedeling, wordt de gehele inboedel toegewezen aan de ex-partner. De alimentatiebetaler krijgt dan niets uit de inboedel. Ook kan er voor worden gekozen de gehele waarde van de polis van een levensverzekering of de volledige overwaarde van de woning aan de alimentatieontvangende partner toe te bedelen.

.

Afkoopsom

Een andere optie is dat de alimentatiebetalende partner zijn of haar ex-partner een eenmalige geldsom betaalt. Deze afkoopsom is vaak gebaseerd op de hoogte en duur van de partneralimentatie.

.

Meerdere mogelijkheden

Er zijn overigens meerdere varianten mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld geheel op naam van één van de partners gezet worden, in ruil voor het afzien van partneralimentatie.

 

 

Voordelen

 

Niet meer verbonden.

Het grootste voordeel van alimentatie afkopen is, dat je niet meer (financieel) aan elkaar verbonden bent en niet elke maand weer wordt geconfronteerd met het feit, dat je gescheiden bent.

.

Meer verdienen, betekent niet meer alimentatie

Ook in het licht van toekomstige ontwikkelingen kan het gunstig zijn om de alimentatie in één keer af te kopen. Immers, indien de alimentatieplichtige in de toekomst meer gaat verdienen, hoeft hij/ of zij  niet meer alimentatie te betalen. Een situatie die bij het maandelijks betalen van de partneralimentatie wel het geval is.

.

 

Nadelen

 

Geen herziening mogelijk

Er zitten ook nadelen aan het afkopen van alimentatie. Een belangrijk nadeel van het afkopen van alimentatie is, dat er geen toekomstige herziening van het alimentatiebedrag meer mogelijk is.

 

Stel dat de alimentatie voor een periode van tien jaar is afgekocht. Als de alimentatie-ontvanger na twee jaar opnieuw trouwt of gaat samenwonen, als ware men gehuwd, dan zou de alimentieplichtige, indien de alimentatie niet was afgekocht,  niet meer verplicht zijn geweest tot betaling van partneralimentatie. Nu de alimentatiebetaler het volledige bedrag heeft afgekocht, heeft hij, of zij, in principe voor een periode van acht jaar te veel alimentatie betaald.

 

Rentenadeel

Bovendien heeft de alimentatiebetaler, in het geval van de afkoopsom, een rentenadeel, omdat hij of zij, in één klap, een groot deel van het vermogen kwijt is. Dit nadeel kan echter in de betaling verdisconteerd worden.

 

Bijstand

Indien de de alimentatiegerechtigde binnen twaalf jaar na het afkopen van de alimentatie een bijstandsuitkering aanvraagt, kan de gemeente de verleende bijstand verhalen op de alimentatieplichtige. Ondanks de afkoop geldt de onderhoudsplicht nog steeds! De gemeente hoeft namelijk geen rekening te houden met de onderlinge afspraken tussen de ex-partners.

 

Adviseren

Zoals beschreven zitten er dus voor- en nadelen aan het afkopen van alimentatie en is dit dan ook een beslissing die niet lichtvaardig genomen moet worden. Een advocaat kan U in dezen adviseren zodat U tot een weloverwogen beslissing kunt komen.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

 

De wettelijke indexering alimentatie voor 2014 bedraagt 0,9%.

De wettelijke indexering alimentatie, voor 2014, bedraagt 0,9%.

 

Jaarlijks aangepast

Jaarlijks worden de vastgestelde alimentatiebedragen aangepast (geïndexeerd). Dit is in de wet vastgelegd in artikel 1:402a BW. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit percentage wijzigen van rechtswege alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (indexering).

alimentatie.indexering

Indexering 2014

De vastgestelde bijdragen in het levensonderhoud worden met ingang van 1 januari 2014 van rechtswege verhoogd met 0,9%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op 25 oktober jl. bekendgemaakt.

(Voor 2013 bedroeg de wettelijke indexering 1,7%.)

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

 

Na uw scheiding bent u meer gaan verdienen. De vastgestelde partneralimentatie is, destijds, bij de scheiding gebaseerd, op het inkomen dat u, ten tijde van de scheiding, genereerde. Betekent deze loonstijging nu automatisch dat u meer alimentatie moet betalen?

 

Wijziging van omstandigheden

Art. 1:401 lid 1 BW bepaalt dat de rechter, een door de rechter vastgestelde, of door partijen overeengekomen alimentatie, kan wijzigen als blijkt dat deze, door een wijziging van omstandigheden, niet meer aan de maatstaven voldoet.

 

Relevante wijziging

Het moet gaan om een relevante wijziging van omstandigheden en daarvan is sprake, als zij leidt tot een verandering in de behoefte, aan de zijde van de alimentatiegerechtigde, dan wel tot een verandering in de draagkracht van de alimentatieplichtige.

 

Het gaat in essentie om een verstoring van de balans tussen behoefte en draagkracht. Is zo’n relevante wijziging opgetreden, dan dient de alimentatierechter de alimentatie opnieuw vast te stellen onder volledige herbeoordeling van alle relevante omstandigheden (zie o.a. HR 24 september 2010, LJN BM7672).

 

Initiatief bij ex-partner

U bent echter niet verplicht zelf het alimentatiebedrag te verhogen. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontvang(st)er. Uw ex-partner kan een verzoek tot herziening, van de hoogte, van de alimentatie indienen bij de rechtbank. Voor een dergelijke procedure dient hij/ zij echter wel een advocaat in te schakelen.

 

Minder gaan verdienen.

Artikel  1:401 lid 1 BW geldt ook wanneer u juist minder bent gaan verdienen. Indien uw draagkracht is gedaald, omdat u minder bent gaan verdienen, heeft u logischerwijze ook minder financiële draagkracht, om aan de behoefte aan alimentatie, van uw ex -partner te voldoen.

 

Verzoek indienen.

Mocht dit geval zijn dan kunt U de rechtbank verzoeken tot verlaging, of nihil-stelling, van de door u te betalen alimentatie. Om een dergelijk verzoek in te dienen heeft u een advocaat nodig.

 

Meer informatie?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!