AKosten echtscheidingsprocedure

Kosten

Een echtscheiding is niet gratis. In dit artikel worden eerst de kosten van de echtscheiding kort op een rijtje gezet. Vervolgens wordt ingegaan op de kostenveroordeling, de toevoeging, de rechtsbijstandsverzekering.

Een echtscheiding brengt kort gezegd de volgende kosten met zich mee:

  • Advocaatkosten
  • Griffierecht (toegang tot de rechtbank)
  • Deurwaarderskosten en uitreksels
  • Kosten deskundigen

De advocaatkosten.

Alleen een advocaat mag procederen bij een rechtbank. In verband met dat “procesmonopolie” is vertegenwoordiging door een advocaat noodzakelijk om te kunnen scheiden. Meestal omvatten de advocaatkosten het leeuwendeel van de echtscheidingskosten. De kosten voor een advocaat worden per uur berekend en zijn daarom afhankelijk van de complexiteit en de belangen in een echtscheiding. Kort gezegd kunnen mensen het zo gek maken als ze zelf willen. Het spreekt voor zich dat een eenvoudige scheiding zonder kinderen minder tijd kost dan een complexe echtscheiding waarbij een internationale onderneming betrokken is.

Een advocaat is vanuit de orde verplicht op voorhand duidelijke financiële afspraken te maken (gedragsregel 26).  Afhankelijk van de wensen van de cliënt wordt een vaste prijs of een uurtarief overeengekomen.

Het griffierecht.

Het griffierecht is de toegangsprijs voor de rechtbank. Voor ieder verzoekschrift aan de rechtbank moet griffierecht betaald worden, dus ook voor een voorlopige voorziening. Het griffierecht bedraagt in 2014 € 282,- en moet door de verzoeker worden betaald, mindervermogenden betalen een aanzienlijk lager griffierecht van € 77,-. De verwerende partij moet ook griffierecht betalen, anders wordt het verweer door de rechter buiten beschouwing gelaten. Bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek betalen partijen ieder de helft van het griffierecht.

Deurwaarderskosten en uitreksels.

Het verzoekschrift voor een echtscheiding moet door een deurwaarder aan de andere partij worden betekend. De deurwaarderstarieven zijn landelijk vastgesteld en gelijk, een deurwaarder vraagt ongeveer € 80,- voor de betekening van een verzoekschrift.

De deurwaarder speelt vervolgens een rol in het afdwingen van de beschikking (beslissing) van de rechtbank. Meestal houden partijen zich vrijwillig aan de beschikking van de rechtbank, die bijvoorbeeld een verdeling bevat. Om die reden wordt de beschikking in eerste instantie vaak niet betekend. Als dat niet het geval is kan het beschikking (executoriale titel), na betekening door een deurwaarder, direct en zonder rechtelijke tussenkomst worden afgedwongen. Zo kan de deurwaarder bijvoorbeeld beslag leggen op goederen.

Daarnaast zijn voor een echtscheiding diverse uittreksels nodig, daarbij kan gedacht worden aan een uittreksel uit het bevolkingsregister, aangetekende brieven etc. etc. De kosten daarvoor bedragen echter in de meeste gevallen slechts enkele tientallen euro’s.

Deskundigenkosten echtscheiding.

Een rechterlijke beslissing is gebaseerd op de feitelijke situatie. Voor het vaststellen van deze feitelijke situatie is soms specialistische kennis vereist. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de waarde van een onderneming, of het vaststellen van afkomst door een DNA-onderzoek. De rechter kan daarom een deskundige opdragen een rapport uit te brengen over de feitelijke situatie. Bijvoorbeeld een accountant die de waarde van de onderneming vaststelt. De deskundige heeft uiteraard recht op vergoeding van honorarium en gemaakte kosten. In beginsel komen de kosten van een deskundige ten laste van partijen, het is aan de rechter om deze te verdelen.

De proceskostenveroordeling

De rechter besluit op welke wijze de proceskosten tussen partijen verdeeld worden. Dat kan op basis van de draagkracht, redelijkheid en billijkheid, of welke partij gelijk heeft. In de echtscheidingsprocedure wordt meestal bepaald dat iedere partij zijn eigen proceskosten draagt omdat beide partijen immers evenveel belang hebben bij de echtscheiding.

Zelfs als de rechter besluit dat een partij de proceskosten van de andere partij moet betalen zullen de advocaatkosten meestal beperkt worden tot een forfaitair bedrag tussen de

.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

 

Toevoeging

Als u de kosten voor uw advocaat, die u bijstaat in de procedure van echtscheiding, niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd.

Verzoek

Om hiervoor in aanmerking te komen kan uw advocaat een verzoek indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand om u op basis van toevoeging bij te staan in de procedure. Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, verkrijgt u eveneens een vermindering van het griffierecht. Om voor een toevoeging in aanmerking te komen wordt uw bij de belastingdienst bekend inkomen, en dat van uw echtgeno(o)t(e), getoetst.

 

Vermogen

Voorts wordt naast uw inkomen eveneens uw vermogen getoetst. Een toevoeging wordt enkel verstrekt indien u voldoet aan de in de wet vastgestelde inkomens- en vermogensgrenzen. Op dit moment mag uw inkomen niet hoger zijn dan €35.600 tezamen.

.

Overige kosten

 

Naast de kosten voor uw advocaat en het griffierecht zijn er nog aantal andere kosten die voor uw rekening komen:

- Kosten voor een uittreksel. De kosten voor het verkrijgen van uittreksels variëren per gemeente (ongeveer € 10,- per uittreksel).

- Kosten voor vertalingen. Indien de benodigde documenten voor een echtscheidingsprocedure in een vreemde taal zijn opgesteld, dan dient u rekening te houden met de kosten die nodig zijn voor de vertaling van deze documenten.

 

Als u een vraag heeft over dit onderwerp kunt u deze stellen via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!