ADe procedure

De procedure

.

.

.

Gezamenlijk verzoek

 

Indien u en uw echtgeno(o)t(e) het eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, of u denkt het eens te kunnen worden, dan kunt u een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen. U stelt dan, met behulp van uw advocaat, een echtscheidingsconvenant op. . Hierin worden de afspraken die u en uw echtgeno(o)t(e) maken, over de gevolgen van de echtscheiding, vastgelegd. De rechter kan de getroffen regelingen vervolgens in de echtscheidingsbeschikking opnemen.

 

Nevenvoorzieningen

.

Naast het (hoofd)verzoek tot echtscheiding kunt u in het verzoekschrift ook één of meer nevenvoorzieningen verzoeken. Ook in het verweerschrift kunt u een nevenvoorziening verzoeken. U kunt ook na de echtscheidingsprocedure een zelfstandig verzoek tot het treffen van nevenvoorzieningen indienen. Een nevenvoorziening is een beslissing over een verzoek dat samenhangt met de echtscheiding.

.

Artikel 827 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) bevat de wettelijke nevenvoorzieningen.

.

.

De volgende nevenvoorzieningen kunnen worden verzocht:

..

- het gezag over en de omgang met minderjarige kinderen;

- hoofdverblijf van de minderjarige kinderen;

- de alimentatie voor de partner en/of de kinderen;

- de verdeling van de inboedel;

- de huur of gebruik van de echtelijke woning;

- eventuele andere zaken die met de echtscheiding samenhangen.

 

 

Voorlopige voorzieningen

.

Een echtscheidingsprocedure kan soms langer dan een jaar duren. Het kan dan wenselijk zijn een aantal zaken door de rechtbank te laten vaststellen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechtbank een beslissing over een aantal zaken waarover u en uw echtgeno(o)t(e) het niet eens zijn geworden.

.

Een voorlopige voorziening kan worden getroffen voor:

.

- het uitsluitende gebruik van de echtelijke woning en de daarbij behorende inboedel;

.

- een voorlopige partneralimentatie en kinderalimentatie;

.

- de voorlopige toevertrouwing van de kinderen aan één van de echtgenoten;

.

- omgang met de minderjarige kinderen;

 

 

Hoger beroep en cassatie

 

Indien u het niet eens bent met de uitspraak (beschikking) van de rechtbank betreffende uw echtscheiding, dan heeft u de mogelijkheid om via uw advocaat hoger beroep in te stellen.

.

Hoger beroep

.

Hoger beroep wordt ingesteld middels indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof. Het hof bekijkt uw zaak opnieuw en doet vervolgens uitspraak (beschikking).

.

Cassatie

 

Bent u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in sommige gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht goed is toegepast.

.

Termijn

.

Als u in hoger beroep wilt bij het gerechtshof of beroep in cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden, dan moet u dat binnen drie maanden na de uitspraak doen. De termijn van drie maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven.

..

Ook voor het instellen van hoger beroep kunt u terecht bij Echtscheidingservice. Neem nu contact op voor een eerste afspraak.

 

Stel uw vraag!