ADe procedure.

De procedure

In Nederland kunt U scheiden als uw huwelijk duurzaam is ontwricht. Duurzame ontwrichting is de enige voorwaarde die de Nederlandse wet geeft voor een echtscheiding. Er is sprake van duurzame ontwrichting, indien de verhoudingen binnen het huwelijk zo moeilijk zijn geworden, dat voortzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden, zonder dat er uitzicht bestaat op herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen.

Het verzoek

Bij een echtscheiding eindigt het huwelijk en worden alle juridische banden tussen U en Uw partner verbroken. Een verzoek tot echtscheiding moet via een advocaat ingediend bij de rechtbank. Indien U en Uw partner het eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding of U en Uw partner denken het eens te kunnen worden, dan kan een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend worden. Met behulp van een advocaat wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. Hierin worden de afspraken, over de gevolgen van de echtscheiding, die U en Uw partner maken vastgelegd. De rechter kan de getroffen regelingen vervolgens in de echtscheidingsbeschikking opnemen. Officieel bent U pas gescheiden na bekrachtiging van deze beschikking door de rechter en de inschrijving van de uitspraak in de registers van de burgerlijke stand.

De advocaat

Indien U om een echtscheiding wilt verzoeken, is het wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen. Alle stukken die voor de procedure naar de rechtbank moeten worden gestuurd, worden door de advocaat ingediend. Uw advocaat vertegenwoordigt U ook op de zitting van de rechtbank.

U kunt gezamenlijk om een echtscheiding verzoeken, wanneer U het eens bent over de gevolgen van de echtscheiding of U en Uw partner denken het eens te kunnen worden. In dat geval hoeft U samen maar één advocaat in te schakelen. Ondervindt U problemen, met bijvoorbeeld het regelen van de omgang, de kinderen, of met het verdelen van de inboedel, dan kunt u overwegen een advocaat/scheidingsbemiddelaar in te schakelen.

Nevenvoorzieningen

Naast het (hoofd)verzoek tot echtscheiding kunt u in het verzoekschrift ook één of meer nevenvoorzieningen verzoeken. Ook in het verweerschrift kunt u een nevenvoorziening verzoeken. U kunt ook na de echtscheidingsprocedure een zelfstandig verzoek tot het treffen van nevenvoorzieningen indienen. Een nevenvoorziening is een beslissing over een verzoek dat samenhangt met de echtscheiding.

In geval van de echtscheiding kan de rechter als nevenvoorziening de navolgende voorzieningen treffen (art. 827 Rv):

  • De toekenning van een uitkering tot levensonderhoud aan een echtgenoot ten laste van de andere echtgenoot;
  • Voorzieningen met betrekking tot de verdeling van de gemeenschap of bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen verrekening van inkomsten of van vermogen;
  • Voorzieningen betreffende het gezag over, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over, de vaststelling van de hoofdverblijfplaats van of de omgang met, de informatieraadpleging over en een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen van de echtgenoten;
  • Voorzieningen betreffende het gebruik van de voormalige echtelijke woning;
  • Andere voorzieningen, mits deze voldoende samenhang vertonen met het verzoek tot echtscheiding en niet te verwachten is dat de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Als u een vraag heeft over dit onderwerp kunt u deze stellen via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!

.