AStandaard verdeling

Standaard verdeling

.

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is een standaardverdeling opgenomen. Daarbij krijgen u en uw ex-echtgeno(o)t(e) beide de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, tenzij de toepasselijkheid van de Wvps bij huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant is uitgesloten.

.

 Wetsartikel

.

De standaard verdeling is geregeld in artikel 3 van de Wet VPS en luidt als volgt:

 .

1. Het deel bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt de helft van het pensioen dat zou moeten worden uitbetaald indien:

 .

a. de tot verevening verplichte echtgenoot uitsluitend gedurende de deelnemingsjaren tussen de huwelijkssluiting en het tijdstip van scheiding zou hebben deelgenomen;

b. hij op het tijdstip van scheiding de deelneming beëindigd zou hebben; en

c. hij tijdens de periode dat hij recht op pensioen heeft gehuwd of geregistreerd zou zijn.

.

2.Indien het pensioen na ingang daarvan wordt verhoogd of verlaagd, word het bedrag dat voortvloeit uit het eerste lid verhoogd of verlaagd met een evenredig deel van de verhoging of verlaging van het pensioen.

 

.

3.Een pensioen wordt niet verevend, indien op het tijdstip van scheiding het deel van dat pensioen, waarop recht op uitbetaling ontstaat, het in artikel 66, eerste lid, van de Pensioenwet genoemde bedrag niet te boven gaat.