AUitzonderingen verdeling ouderdomspensioen

Uitzonderingen

 .

Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Pensioenen beneden deze grens worden niet verdeeld. Woont u op het moment van echtscheiding in het buitenland, dan wordt de ondergrens verdubbeld. De ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd.

 .

VUT-regelingen, ongehuwdenpensioen, lijfrenten, invaliditeitspensioenen en bepaalde tijdelijke penisoenen vallen niet onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Ook het AOW-pensioen valt niet onder deze wet. Dat wordt immers aan iedereen die 65 jaar wordt individueel uitbetaald. Een nabestaandenpensioen wordt volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet verdeeld. Het bijzonder nabestaandenpensioen kan dan middels conversie wel worden verdubbeld.