Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

 

Meerderjarig, geen onderhoudsplicht?

Volgens de wet wordt “hij die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt” aangemerkt als meerderjarig. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de onderhoudsplicht voor hun kinderen dan stopt. Dit is onjuist, tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht financieel bij te dragen, in de kosten, van hun kinderen.

Alimentatie tot 21 jaar

In geval van gescheiden ouders, waarbij de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, blijft een kind dan ook, tot het 21e jaar, recht behouden, op een tegemoetkoming, in de ‘kosten voor levensonderhoud en studie’.

 

Financiële steun voor kinderen ouder dan 21 jaar

Ook na het 21e jaar kunnen ouders nog verplicht zijn bij te dragen, in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen. Dit is het geval indien het kind ‘behoeftig’ is, door bijvoorbeeld een handicap. Daarnaast dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen, ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven hun studie, binnen een redelijke termijn, af te ronden.

 

Vaststellen alimentatie jongmeerderjarige.

De hoogte van de alimentatie is altijd afhankelijk, van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De berekening van de behoefte van een jongmeerderjarige is een andere berekening, dan die van een minderjarige.

 

Draagkracht

De berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtige, bij alimentatiebetaling aan een jongmeerderjarige, is echter gelijk aan de berekening van de draagkracht bij alimentatiebetaling aan een minderjarige. Het berekenen van deze draagkracht gebeurt volgens de TREMA-normen. In die normen is een tabel ontwikkeld die antwoord geeft op de vraag welke draagkracht hoort bij een bepaald netto besteedbaar inkomen van ieder van de ouders.

 

Behoefte

Voor bepaling van de behoefte van jongmeerderjarige wordt, conform vaste rechtspraak, aansluiting gezocht bij de normen die in de Wet Studiefinanciering zijn ontwikkeld. Deze normbedragen zijn afhankelijk van het soort opleiding dat wordt gevolgd (MBO, HBO of WO) en of de jongmeerderjarige thuis- of uitwonend is.

 

Basisbeurs

De mogelijke basisbeurs, die ingevolge de Wet Studiefinanciering kan worden verkregen, wordt in mindering gebracht, op de behoefte, ook een eventuele aanvullende beurs verminderd de behoefte, zolang het geen rentedragende lening betreft.

 

Eigen inkomsten

Ook eigen inkomsten, van een jongmeerderjarige, kunnen soms behoefteverlagend zijn. Norm hierbij is of deze inkomsten “substantieel” te noemen zijn. Of de inkomsten als “substantieel” aangemerkt kunnen worden verschilt per geval. Immers de behoefte van een jongmeerderjarige is ook per geval verschillend.

 

Matigingsrecht

In uitzonderlijke gevallen kan men, als onderhoudplichtige ouder, de rechter verzoeken, de kinderalimentatie, ten behoeve van de jongmeerderjarige te matigen of op nihil te stellen. Hiervoor moeten dan wel geldige redenen aangedragen worden. Enkele redenen voor de rechter om de onderhoudsplicht van ouders te matigen zijn bijvoorbeeld, wanneer het kind zijn of haar studie niet serieus neemt, of wanneer de studiekeuze niet reëel is. De praktijk leert echter dat rechters zeer terughoudend zijn met het matigen of nihilstellen van de kinderalimentatie. Een beroep op matiging zal dan ook zelden worden ingewilligd.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice.nl, of stel uw vraag via onderstaande knop ‘Stel uw vraag’, een advocaat zal deze vraag vervolgens, zo spoedig mogelijk, beantwoorden.

 

Stel uw vraag!