ARechten op periodieke uitkeringen

Rechten op periodieke uitkeringen

 .

In veel gevallen zal tot de gemeenschap een aantal rechten op uitkeringen behoren. Het kan hierbij gaan om pensioenrechten, lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen of andersoortige periodieke uitkeringen. Ook hier zal een verdeling moeten plaatsvinden.

 .

Pensioenrechten

.

Ten aanzien van het ouderdomspensioen geldt dat dit aan u en uw echtgeno(o)t(e) beide toekomt: in alle gevallen van echtscheiding moet het pensioen worden verdeeld, ‘de pensioenverevening’. Daarnaast krijgt de ex-echtgeno(o)t(e) recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Wanneer alleen de rechten op het ouderdomspensioen gesplitst worden zodat ieder een zelfstandig recht verkrijgt jegens de pensioenuitvoerder, zal dat fiscaal geen consequenties met zich meebrengen.

.

Op het moment dat het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd heeft ieder van de ex-echtgenoten recht op een eigen aandeel in het ouderdomspensioen en wordt daarover belast. Daarnaast is het ook mogelijk dat de ex-echtgeno(o)t(e) die het bedrag moet betalen hiervoor een stamrecht – recht op periodieke uitkeringen – aanschaft ten behoeve van de andere ex-echtgeno(o)t(e). In dat geval kan de betalende ex-echtgeno(o)t(e) het stamrechtbedrag ten laste van diens inkomen brengen, doch de ex-echtgeno(o)t(e) die het stamrecht ontvangt is daarover op dat tijdstip geen belasting verschuldigd. De heffing wordt uitgesteld tot het tijdstip waarop de stamrechtuitkeringen tot betaling komen.

.

Lijfrenteverzekeringen en kapitaalverzekeringen

.

Tot de huwelijksgemeenschap kan ook een polis van levensverzekering behoren. In principe zijn twee soorten polissen denkbaar, te weten lijfrenteverzekeringen en kapitaalverzekeringen. De lijfrenteverzekering geeft recht op een periodieke uitkering en de kapitaalverzekering geeft recht op een kapitaaluitkering bij overlijden vóór een bepaalde datum of bij in leven zijn óp die datum.

.

Bij echtscheiding zullen de polissen aan één van u beiden moeten worden toegescheiden of moeten worden gesplitst. In principe leiden dergelijke handelingen ertoe dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder dergelijke polissen fiscaal gefacilieerd worden (lijfrentepremieaftrek, respectievelijk onbelast blijven van – een deel van – de kapitaalsuitkering indien sprake is van een kapitaalverzekering eigenwoning). In geval van echtscheiding kan echter zowel in geval van vervreemding aan de andere echtgeno(o)t(e), als in geval van splitsing van de polis over u beiden, doorschuiving plaatsvinden. Voorwaarde is dat de polis blijft voldoen aan alle eisen die gelden voor een gefacilieerde lijrente- of kapitaalverzekering.

.

Meer concreet is er in de volgende situaties sprake van een defiscalisering (dus geen aftrek en geen belastbaarheid):

 .

- toescheiding van polissen die tot de boedel behoren;

 .

- toescheiding en toekenning van rechten in verband met verrekening van een pensioenrecht waarvoor premies ten laste van het inkomen zijn gebracht;

 .

- toescheiding van rechten dan wel toekenning van een recht dan wel omzetting van een zodanig recht waardoor voldaan wordt aan het verstrekken van alimentatie.

 .

Degene aan wie de polis wordt toegescheiden, treedt in de plaats van degene die de polis heeft toegewezen.

.

Zoekt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan direct contact op en laat u informeren, of stel uw vraag  via de onderstaande knop, een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!