AEigen woning

Eigen woning

 

Wanneer u en uw echtgeno(o)t(e) beschikken over een eigen woning ontstaan veelal diverse problemen. Indien tot verkoop van de woning wordt overgegaan, leidt dit vaak niet tot fiscale problemen. Wel dient u rekening te houden met de bijleenregeling. De verkoopopbrengst na vermindering met de hypotheek vormt een vermogensbestanddeel dat bij de boedelscheiding in aanmerking wordt genomen. Bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd dan hebben u en uw echtgeno(o)t(e) dus beide recht op de helft van de opbrengst.

.

.

Woonrecht

.

In de meeste gevallen zal één van u beiden (al dan niet samen met de kinderen) in de woning blijven. De terbeschikkingstelling van de woning is dan in feite een vorm van alimentatie in natura, voorzover het betreft het aandeel van de ex-echtgeno(o)t(e) die niet bewoner van de voormalige echtelijke woning is. Deze draagt vaak de kosten en lasten, inclusief de hypotheek, terwijl de ander, eventueel samen met de kinderen, uitsluitend het genot van de woning heeft; er is sprake van een woonrecht.

.

De ex-echtgeno(o)t(e) die in de woning blijft wonen dient het eigenwoningforfait in aanmerking te nemen voor wat betreft het eigen aandeel in de woning; indien op dat deel een lening rust blijft de rente daarop aftrekbaar voor beperkte tijd. Ten aanzien van het gedeelte van de woning dat eigendom is van de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning blijft, is sprake van alimentatie in natura ter grootte van het eigenwoningforfait dat betrekking heeft op dat deel.

.

Uiteindelijk wordt de ex-echtgeno(o)t(e) die in de eigen woning achterblijft dus alleen belast voor het eigenwoningforfait. Voor de andere ex-echtgeno(o)t(e) geldt dat de gehele woning in box III valt omdat deze hem/haar niet ter beschikking staat; de kosten en rentelasten zijn voor hem/haar dan ook geheel niet aftrekbaar. Wel kan hij/zij de helft van het eigenwoningforfait als alimentatie ten laste van zijn/haar inkomen brengen. Alleen gedurende een periode van ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de u en uw ex-echtgeno(o)t(e) duurzaam gescheiden leven, doch uiterlijk op het moment van formele echtscheiding, heeft de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning verblijft recht op een volledige aftrek van zijn aandeel in de hypotheeklasten.

.

Voorwaarde voor de toepassing van de tweejaarstermijn is dat de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning verblijft gedurende deze termijn zijn/haar aandeel in het eigenwoningforfait aangeeft ( dat vervolgens als alimentatie aftrekbaar is); gedurende die periode valt de woning dus niet in box III. Indien de ex-echtgeno(o)t(e) die in de woning verblijft na die twee jaar de woning verlaat en het huis leeg te koop wordt gezet, kan de ex-echtgeno(o)t(e) die gedurende de twee jaar niet in de woning heeft gewoond, de hypotheekrente nog voor korte tijd (maximaal één jaar) aftrekken op grond van de verhuisregeling.

 .

Woning ter beschikking stellen

.

Het is ook denkbaar dat de woning geen deel uitmaakt van de alimentatieregeling, doch dat de woning om niet aan de andere ex-echtgeno(o)t(e) ter beschikking wordt gesteld. Er is dan sprake van het gedogen van het gebruik van de woning. In dat geval dient degene die in de woning verblijft de helft van het eigenwoningforfait in aanmerking te nemen als alimentatie en de helft in verband met ‘eigen gebruik’ van het eigen gedeelte.

.

Voor degene die het gebruik gedoogt valt het aandeel in de woning en de hypotheekschuld in box III, zodat voor dat deel geen eigenwoningforfait behoeft te worden aangegeven en geen hypotheeklasten in aftrek kunnen worden gebracht. Tegelijkertijd kan deze ex-echtgeno(o)t(e) een bedrag ter grootte van het eigenwoningforfait (voorzover het betreft het eigen aandeel in de woning) als persoonsgebonden aftrek in aanmerking nemen. Per saldo wordt dus het eigenwoningforfait geheel belast bij de feitelijke gebruiker. Wanneer er ook kinderen zijn die in de woning blijven, dient dat gedeelte van de alimentatie in de vorm van het eigenwoningforfait gedefiscaliseerd te worden: bij de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning verblijft is dat gedeelte niet aftrekbaar en bij de ex-echtgeno(o)t(e) die in de woning verblijft leidt het niet tot belastingheffing. De mogelijkheid voor de gedoger om gedurende een overgangstermijn van ten hoogste twee jaren de hypotheeklasten over zijn/haar aandeel in de woning toch in aftrek te kunnen brengen, is in deze situatie niet van toepassing.

 .
In het voorgaande is er van uitgegaan dat de woning tot het gemeenschapsvermogen behoorde, maar het is ook uiteraard ook mogelijk dat de woning aan één van u beiden toebehoort en dat die de woning ter beschikking stelt aan de ander en de kinderen. Er kan dan een woonrecht ter beschikking zijn gesteld, in welk geval de ex-echtgeno(o)t(e) die in de woning verblijft weer het gehele eigenwoningforfait in aanmerking moet nemen en de ander de hypotheekrente in aftrek mag brengen; echter gedurende een periode van ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop u en uw ex-echtgeno(o)t(e) duurzaam gescheiden zijn gaan leven en uiterlijk tot het moment van formele afwikkeling van de echtscheiding.

.

Onder voorwaarden kan de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning verblijft de hypotheeklasten nog maximaal één jaar in aftrek brengen als het huis leeg te koop wordt gezet. Daarna vallen de woning en de hypotheekschuld bij de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning verblijft in box III. Is er sprake van een gedogen, dan wordt het gehele eigenwoningforfait belast bij de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning verblijft, die ook het volledige bedrag weer in aftrek mag brengen als alimentatie. De ex-echtgeno(o)t(e) die in de woning verblijft neemt het eigenwoningforfait voor het volle bedrag als alimentatie in aanmerking.

 .

Eigendom woning

.

Indien de ex-echtgeno(o)t(e0 die het eigendom van de woning heeft in de woning blijft, dan is het forfait bij die ex-echtgeno(o)t(e) in rekening te brengen en komt de rente bij diegene in aftrek. Worden de rente en eventuele andere kosten gedragen door de ex-echtgeno(o)t(e) die niet in de woning verblijft dan zijn die niet aftrekbaar als negatieve inkomsten uit de eigen woning. Deze kosten kunnen dan beter in de vorm van een alimentatieregeling worden verstrekt, zodat deze in die zin aftrekbaar zijn.

Zoekt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan direct contact op en laat u informeren, of stel uw vraag  via de onderstaande knop, een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!