ABezittingen

Bezittingen

 .

Bij echtscheiding dienen alle bezittingen te worden verdeeld. Hierbij kunt u denken aan de woning, de inboedel en verzekeringen. Maar op welke wijze dienen al deze zaken nu te worden verdeeld?

.

Woning

.

Koopwoning

. Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan dient de waarde van de echtelijke woning te worden verdeeld. Indien de woning na echtscheiding aan één van uw beiden wordt toebedeeld, dan neemt diegene ook de hypothecaire lasten over en wordt de overwaarde tussen u beiden gelijkelijk verdeeld. Indien de woning na echtscheiding wordt verkocht, dan krijgt u te maken met de bijleenregeling.

 

Uitkopen

. Indien u de echtelijke woning overneemt, moet u uw ex-echtgeno(o)t(e) uitkopen. Houd er rekening mee dat het niet alleen betekent dat u de hele hypotheek alleen moet betalen, maar ook de helft van de overwaarde van het huis. Daar heeft uw ex-echtgeno(o)t(e) namelijk recht op. Zo nodig dient de hypotheek te worden verlaagd. De bank dient met een zodanige overname van de hypotheek in te stemmen.

 

Bijleenregeling

.   Indien u door echtscheiding genoodzaakt bent de echtelijke woning te verkopen, dan kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Maakt u winst (overwaarde) door de verkoop van de woning dan moet u die verdelen. Uw deel van de overwaarde valt dan volgens de Belastingdienst onder de ‘eigenwoningreserve’. Koopt u nu weer binnen vijf jaar een andere woning, dan bent u verplicht uw deel van de overwaarde in de nieuwe woning te steken, wilt u voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komen. Bij de aankoop van een goedkopere woning hoeft dit niet. Indien uw ex-echtgeno(o)t(e) u uitkoopt telt deze uitkoopsom voor de Belastingdienst weer vijf jaar mee voor de bijleenregeling. Dit betekent dat u bij de aankoop van een nieuwe woning de overwaarde dient aan te wenden voor de aankoop van uw nieuwe woning, wilt u de hypotheekrente kunnen blijven aftrekken. Koopt u uw ex-echtgeno(o)t(e) uit, dan is de rente die u betaalt over de extra hypotheek wel gewoon aftrekbaar.

 

Huurwoning

. U kunt met elkaar overleggen wie van u na de echtscheiding de huurwoning zal huren en bewonen. Mocht u daarover geen overeenstemming bereiken dan kunt u de rechtbank verzoeken te bepalen dat u na echtscheiding huurder van de woonruimte blijft. Indien u en uw ex-echtgeno(o)t(e) kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als u geen kinderen heeft, maakt de rechter een belangenafweging. Indien wordt bepaald dat u huurder blijft van de woonruimte is het verstandig dat u de tenaamstelling op het huurcontract meteen laat aanpassen op het moment dat de echtscheiding officieel is.

 

Inboedel

 

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, hebben u en uw ex-echtgeno(o)t(e) bij echtscheiding in beginsel beide recht op de helft van de inboedel. Persoonlijke zaken – de verknochte goederen – vallen niet in de gemeenschap en hoeven dus niet te worden verdeeld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan sieraden, kleding, erfenissen en schenkingen met uitsluitingsclausule verkregen. Om een erfenis of schenking buiten de gemeenschap te houden, moet er in het testament of de schenkingsakte een uitsluitingclausule zijn opgenomen.

 

Verdelingslijst

In de meeste gevallen wordt voor verdeling van de inboedel een verdelingslijst opgesteld, die door u en uw echtgeno(o)te voor akkoord wordt ondertekend. De waarde van de inboedelgoederen dient te worden vastgesteld op basis van de marktwaarde. Omdat dit meestal een laag bedrag is, kunt u het beste uw goederen delen bij helften. Bij de verdeling dient u aldus niet uit te gaan van de nieuwwaarde of aankoopwaarde van uw spullen, maar van de dagwaarde.

 

Compensatiebedrag

Als u de boedel niet deelt bij helften, kunt u een compensatiebedrag afspreken dat aan de onderbedeelde zal worden voldaan. Hierbij wordt vaak rekening gehouden met het feit dat één van u beiden een nieuwe woning moet betrekken en herinrichtingskosten moet maken.      .

.

 

Verzekeringen

 .

Verzekeringen met financiële waardeopbouw

.

Bij de verdeling van gemeenschappelijke goederen denkt u al snel aan uw huis of uw televisie. Maar verzekeringen kunnen ook een waarde vertegenwoordigen die onderling verdeeld of verrekend moet worden. Hierbij dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de fiscale randvoorwaarden van met name levensverzekeringen. Een levensverzekering kan zowel een zogenaamde kapitaalverzekering zijn die u op de einddatum of bij overlijden een som geld uitkeert dat u als kapitaal ontvangt. Een levensverzekering kan ook een zogenaamde lijfrente zijn. Als deze polis uitkeert in de vorm van een kapitaal, kunt u dit kapitaal niet zonder fiscale consequenties als kapitaal ontvangen, maar wordt u geacht hier een lijfrente (=periodieke uitkering) voor te kopen.

 .

Bij een echtscheiding dienen alle verzekeringen geïnventariseerd te worden, zodat duidelijk wordt of een verzekeringspolis een waarde vertegenwoordigd in het economische verkeer. Als dit laatste het geval is, dan kan er sprake zijn van een te verdelen of te verrekenen bedrag. Dit is afhankelijk van het huwelijksgoederenregime dat op uw huwelijk van toepassing is.

 .

In plaats van uw levensverzekering op te heffen en de waarde te verdelen of te verrekenen heeft u ook de mogelijkheid de verzekering samen aan te houden of alleen voort te zetten.

 .

Uw advocaat kan u nader adviseren inzake de verdelingsmogelijkheden en fiscale consequenties.

 .

Verzekeringen zonder financiële waardeopbouw

.

Er zijn ook verzekeringen die niet meteen geld waard zijn, maar die wel aangepast moeten worden indien u gaat scheiden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ziektekostenverzekering, verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, uitvaartverzekering, ongevallenverzekering, inboedelverzekering, autoverzekeringen en overlijdensrisico verzekeringen.

.

Indien u gaat scheiden is het belangrijk om uit te zoeken hoe u op dit moment verzekerd bent. U kunt dan samen met uw echtgen(o)t(e) bepalen op wiens naam de polis komt of blijft staan, en wie dus een nieuwe verzekering zal moeten afsluiten. Met name voor de kinderen die bijvoorbeeld voor de ziektekosten en WA-verzekering gratis zijn meeverzekerd is het verstandig om af te spreken onder wiens polis zij meeverzekerd zullen worden. Indien een verzekering gewijzigd wordt, moet u dit kenbaar maken aan de verzekeraar. Meestal vraagt de verzekeraar om een bevestiging van beide verzekerden.

 

Als u een vraag heeft over dit onderwerp kunt u deze stellen via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!