Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

 

Meerderjarig, geen onderhoudsplicht?

Volgens de wet wordt “hij die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt” aangemerkt als meerderjarig. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de onderhoudsplicht voor hun kinderen dan stopt. Dit is onjuist, tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht financieel bij te dragen, in de kosten, van hun kinderen.

Alimentatie tot 21 jaar

In geval van gescheiden ouders, waarbij de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, blijft een kind dan ook, tot het 21e jaar, recht behouden, op een tegemoetkoming, in de ‘kosten voor levensonderhoud en studie’.

 

Financiële steun voor kinderen ouder dan 21 jaar

Ook na het 21e jaar kunnen ouders nog verplicht zijn bij te dragen, in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen. Dit is het geval indien het kind ‘behoeftig’ is, door bijvoorbeeld een handicap. Daarnaast dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen, ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven hun studie, binnen een redelijke termijn, af te ronden.

 

Vaststellen alimentatie jongmeerderjarige.

De hoogte van de alimentatie is altijd afhankelijk, van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De berekening van de behoefte van een jongmeerderjarige is een andere berekening, dan die van een minderjarige.

 

Draagkracht

De berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtige, bij alimentatiebetaling aan een jongmeerderjarige, is echter gelijk aan de berekening van de draagkracht bij alimentatiebetaling aan een minderjarige. Het berekenen van deze draagkracht gebeurt volgens de TREMA-normen. In die normen is een tabel ontwikkeld die antwoord geeft op de vraag welke draagkracht hoort bij een bepaald netto besteedbaar inkomen van ieder van de ouders.

 

Behoefte

Voor bepaling van de behoefte van jongmeerderjarige wordt, conform vaste rechtspraak, aansluiting gezocht bij de normen die in de Wet Studiefinanciering zijn ontwikkeld. Deze normbedragen zijn afhankelijk van het soort opleiding dat wordt gevolgd (MBO, HBO of WO) en of de jongmeerderjarige thuis- of uitwonend is.

 

Basisbeurs

De mogelijke basisbeurs, die ingevolge de Wet Studiefinanciering kan worden verkregen, wordt in mindering gebracht, op de behoefte, ook een eventuele aanvullende beurs verminderd de behoefte, zolang het geen rentedragende lening betreft.

 

Eigen inkomsten

Ook eigen inkomsten, van een jongmeerderjarige, kunnen soms behoefteverlagend zijn. Norm hierbij is of deze inkomsten “substantieel” te noemen zijn. Of de inkomsten als “substantieel” aangemerkt kunnen worden verschilt per geval. Immers de behoefte van een jongmeerderjarige is ook per geval verschillend.

 

Matigingsrecht

In uitzonderlijke gevallen kan men, als onderhoudplichtige ouder, de rechter verzoeken, de kinderalimentatie, ten behoeve van de jongmeerderjarige te matigen of op nihil te stellen. Hiervoor moeten dan wel geldige redenen aangedragen worden. Enkele redenen voor de rechter om de onderhoudsplicht van ouders te matigen zijn bijvoorbeeld, wanneer het kind zijn of haar studie niet serieus neemt, of wanneer de studiekeuze niet reëel is. De praktijk leert echter dat rechters zeer terughoudend zijn met het matigen of nihilstellen van de kinderalimentatie. Een beroep op matiging zal dan ook zelden worden ingewilligd.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice.nl, of stel uw vraag via onderstaande knop ‘Stel uw vraag’, een advocaat zal deze vraag vervolgens, zo spoedig mogelijk, beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Wanneer U, of uw partner, of u beiden, heeft besloten te scheiden is dit het begin van een grote verandering. Uiteindelijk is het doel dat u beiden uit elkaar gaat, maar dit is meestal nog niet zo snel en eenvoudig geregeld!

echtscheiding, alimentatie, voorlopige voorziening

Niet snel geregeld

 

Een scheidingsprocedure kost tamelijk veel tijd. Het duurt in de regel minstens drie maanden voordat er een uitspraak over uw scheiding is, wanneer u niet meer op goede voet bent met uw partner en de echtscheiding dreigt een vechtscheiding te worden, kan dit zelfs wel oplopen tot een jaar.

 

Praktische problemen

 

De eerste stap is genomen maar hoe vult u dit nu praktisch in? U wordt geconfronteerd met een hele hoop vragen: Blijft u samen onder één dak wonen gedurende de echtscheidingsprocedure of moet één van de partners de woning verlaten? En hoe regelt u dit financieel? Blijft de vertrekkende partner bijdragen in de de kosten van uw levensonderhoud ? Bij wie blijven de kinderen wonen? Draagt de partner bij in de kosten van de kinderen?

 

Voorlopige voorziening

 

De ideaal-situatie is natuurlijk dat de partners hier, in goed onderling overleg, samen uitkomen. Vaak is dit echter niet zo. In deze gevallen, dat er tijdens de scheiding dingen geregeld moeten worden die niet langer op zich kunnen laten wachten, kan men de rechter vragen, om een snelle beslissing te nemen. Zo’n procedure wordt een “voorlopige voorziening” genoemd.

 

Procedure

 

De procedure voor een voorlopige voorziening begint met een verzoekschrift, ingediend door een advocaat. Op korte termijn na indiening van het verzoek, wordt de zaak op zitting behandeld door de rechter. Op deze zitting zullen de advocaten, van beide partijen, het standpunt van hun cliënten aan de rechter duidelijk maken.

 

Bindende kracht

 

De rechter beslist zo spoedig mogelijk na de zitting. Deze uitspraak heeft bindende kracht en de partijen moeten zich daar dus aan houden. Partijen kunnen niet in hoger beroep gaan tegen een voorlopige voorziening. Wel is het mogelijk om – wanneer de situatie wijzigt tijdens de scheidingsprocedure – een wijziging aan te vragen.

 

Geldigheidsduur

 

De beslissing van de rechtbank is, zoals de naam al zegt, slechts een voorlopige voorziening: de geldigheidsduur van deze beslissing is beperkt. Binnen vier weken na het indienen van het verzoek tot voorlopige voorzieningen moet dan ook een verzoek tot echtscheiding zijn ingediend. Doet men dat niet, dan verliest de beslissing zijn kracht. Wordt wel binnen 4 weken een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank, dan blijven de opgelegde voorlopige voorzieningen gelden, tot de beslissingen in de hoofdprocedure van kracht zijn geworden.

 

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over bovenstaand onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice. Ook kunt u uw vraag stellen via onderstaande knop. Een van de echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

 

Afkopen van de partneralimentatie?

Afkopen van de partneralimentatie?

 

Wanneer je gaat scheiden, wil je meestal het liefst zo snel mogelijk een streep onder het verleden zetten. Door de verplichting tot betaling van de maandelijkse partneralimentatie zit je echter nog jaren vast aan je ex-partner.

echtscheiding.alimentatie

Afkopen in plaats van maandelijkse betalingen

In plaats van de maandelijkse betalingen kun je er dan ook voor kiezen de alimentatie af te kopen. (Dat is alleen mogelijk met partneralimentatie, kinderalimentatie kun je niet afkopen). De afspraken over het afkopen van de alimentatie worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

 .

Twee manieren

Men kan op twee manieren de partneralimentatie afkopen: door middel van overbedeling of een eenmalige afkoopsom.

 

Overbedeling

Bij het afkopen van de alimentatie met overbedeling, wordt de gehele inboedel toegewezen aan de ex-partner. De alimentatiebetaler krijgt dan niets uit de inboedel. Ook kan er voor worden gekozen de gehele waarde van de polis van een levensverzekering of de volledige overwaarde van de woning aan de alimentatieontvangende partner toe te bedelen.

.

Afkoopsom

Een andere optie is dat de alimentatiebetalende partner zijn of haar ex-partner een eenmalige geldsom betaalt. Deze afkoopsom is vaak gebaseerd op de hoogte en duur van de partneralimentatie.

.

Meerdere mogelijkheden

Er zijn overigens meerdere varianten mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld geheel op naam van één van de partners gezet worden, in ruil voor het afzien van partneralimentatie.

 

 

Voordelen

 

Niet meer verbonden.

Het grootste voordeel van alimentatie afkopen is, dat je niet meer (financieel) aan elkaar verbonden bent en niet elke maand weer wordt geconfronteerd met het feit, dat je gescheiden bent.

.

Meer verdienen, betekent niet meer alimentatie

Ook in het licht van toekomstige ontwikkelingen kan het gunstig zijn om de alimentatie in één keer af te kopen. Immers, indien de alimentatieplichtige in de toekomst meer gaat verdienen, hoeft hij/ of zij  niet meer alimentatie te betalen. Een situatie die bij het maandelijks betalen van de partneralimentatie wel het geval is.

.

 

Nadelen

 

Geen herziening mogelijk

Er zitten ook nadelen aan het afkopen van alimentatie. Een belangrijk nadeel van het afkopen van alimentatie is, dat er geen toekomstige herziening van het alimentatiebedrag meer mogelijk is.

 

Stel dat de alimentatie voor een periode van tien jaar is afgekocht. Als de alimentatie-ontvanger na twee jaar opnieuw trouwt of gaat samenwonen, als ware men gehuwd, dan zou de alimentieplichtige, indien de alimentatie niet was afgekocht,  niet meer verplicht zijn geweest tot betaling van partneralimentatie. Nu de alimentatiebetaler het volledige bedrag heeft afgekocht, heeft hij, of zij, in principe voor een periode van acht jaar te veel alimentatie betaald.

 

Rentenadeel

Bovendien heeft de alimentatiebetaler, in het geval van de afkoopsom, een rentenadeel, omdat hij of zij, in één klap, een groot deel van het vermogen kwijt is. Dit nadeel kan echter in de betaling verdisconteerd worden.

 

Bijstand

Indien de de alimentatiegerechtigde binnen twaalf jaar na het afkopen van de alimentatie een bijstandsuitkering aanvraagt, kan de gemeente de verleende bijstand verhalen op de alimentatieplichtige. Ondanks de afkoop geldt de onderhoudsplicht nog steeds! De gemeente hoeft namelijk geen rekening te houden met de onderlinge afspraken tussen de ex-partners.

 

Adviseren

Zoals beschreven zitten er dus voor- en nadelen aan het afkopen van alimentatie en is dit dan ook een beslissing die niet lichtvaardig genomen moet worden. Een advocaat kan U in dezen adviseren zodat U tot een weloverwogen beslissing kunt komen.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

 

Omgangsregeling is recht én plicht!

Omgangsregeling is recht én plicht!

 

Moeder weigert mee te werken.

Geschillen over de omgangsregeling gaan in de meeste gevallen, over de situatie, waarbij de kinderen de vaste verblijfplaats bij de moeder hebben en waarbij de vader omgang heeft. Bij de meeste conflicten  weigert de moeder, de kinderen, aan de vader af te staan.

echtscheiding kind

Vader weigert mee te werken.

Soms komt het echter ook voor, dat de moeder en de kinderen, alle medewerking aan de omgang willen verlenen, maar dat de vader weigert de kinderen te ontvangen.

 

Rechtbank Amsterdam.

Over een soortgelijke situatie heeft de rechtbank Amsterdam zich reeds in 2010 gebogen. De man en een vrouw in kwestie, waren gescheiden en er was een omgangsregeling, door de rechter vastgesteld, waarbij de de vader zijn dochter één weekend per veertien dagen en de helft van alle vakanties en feestdagen, bij zich zou hebben.

 

Gebrek aan financiële middelen.

Hoewel de man, in het begin, de regeling nakwam, is hij hier op enig moment mee gestopt. Volgens de man was zijn financiële situatie zo slecht, dat hij niet beschikte over voldoende financiële middelen, om tijdens de omgang, voor zijn dochter te kunnen zorgen.

 

Kort geding procedure.

De vrouw was het hier niet mee eens en in een kort geding procedure voerde zij aan, dat de omgangsregeling, niet alleen een recht van de man is, maar ook van de dochter. Volgens de vrouw was de opvoeding en verzorging, van hun dochter, een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Vrouw in het gelijk gesteld.

De rechter stelde de vrouw volledig in het gelijk. De man heeft volgens de rechter niet alleen recht op omgang met zijn dochter, maar ook de verplichting haar te verzorgen en op te voeden.

 

Veroordeling.

De man werd dan ook veroordeeld, om de vastgestelde omgangsregeling na te komen, op straffe van een boete van € 250,-, voor elk weekend en € 1.000,- voor elke vakantie, dat hij de vastgestelde omgangsregeling niet nakomt.

 

Omgangsregeling is recht én plicht.

De uitspraak is helder: omgang tussen ouder en kind is zowel een recht, als een plicht, voor de ouder.

(Bron: ECLI:NL:RBAMS:2007:BA9482)

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

De wettelijke indexering alimentatie voor 2014 bedraagt 0,9%.

De wettelijke indexering alimentatie, voor 2014, bedraagt 0,9%.

 

Jaarlijks aangepast

Jaarlijks worden de vastgestelde alimentatiebedragen aangepast (geïndexeerd). Dit is in de wet vastgelegd in artikel 1:402a BW. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit percentage wijzigen van rechtswege alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (indexering).

alimentatie.indexering

Indexering 2014

De vastgestelde bijdragen in het levensonderhoud worden met ingang van 1 januari 2014 van rechtswege verhoogd met 0,9%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op 25 oktober jl. bekendgemaakt.

(Voor 2013 bedroeg de wettelijke indexering 1,7%.)

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

Jongen (7), “Ontvoerd” door John van Den Heuvel, moet terug naar Paramaribo.

Jongen (7), “Ontvoerd” door John van Den Heuvel, moet terug naar Paramaribo.

 

Het 7-jarig jongetje, dat door zijn vader, samen met presentator John van den Heuvel, van het RTL-programma “Ontvoerd”, was meegenomen, vanuit Paramaribo, naar Nederland, moet teruggebracht worden naar zijn grootouders in Suriname, dit heeft de  voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 16 oktober j.l. bepaald.

 

Moeder overleden

De inmiddels overleden moeder van de jongen nam haar zoontje, 3 jaar geleden, mee naar Suriname, waar de grootouders nu voor hem zorgen. De vader en de familie van de moeder hebben al enkele jaren geprocedeerd over de voogdij van de jongen.

 

Surinaamse rechter

De Surinaamse rechter had reeds bepaald, dat de jongen aan zijn opa en oma toevertrouwd moest worden, totdat over de voogdij definitief zou zijn beslist.

 

Inmiddels is het verzoek, van de grootouders, om met de voogdij te worden belast, afgewezen. Echter, de grootouders hebben hiertegen hoger beroep ingesteld.

 

Niet onherroeppelijk beslist

Inmiddels had de vader, in Nederland, het eenhoofdig gezag over zijn zoon gekregen. Echter ook in deze zaak is hoger beroep ingesteld, nadat de Hoge Raad de eerdere toekenning van het gezag aan de vader door het hof, heeft vernietigd.  Bij deze stand van zaken, moet er dan ook vanuit worden gegaan, dat noch in Nederland, noch in Suriname, onherroepelijk ten aanzien van het gezag, of de voogdij, over de jongen is beslist.

 

Voorlopige voorziening in stand gebleven

Nu de voogdijbeslissing in Suriname nog niet onherroepelijk geworden is, is een voorlopige voorziening, die door de kantonrechter, hangende de voogdijprocedure is getroffen, onverkort in stand gebleven.

 

Grootouders hebben primair zeggenschap

Hierdoor heeft als uitgangspunt te gelden dat de jongen nog steeds aan de zorg van de grootouders is toevertrouwd en dat zij primair zeggenschap hebben over zijn verzorging, opvoeding en verblijfplaats.

 

Ontoelaatbare eigenrichting

Ondanks dit gegeven, is de vader toch naar Suriname gegaan en heeft zijn zoontje naar Nederland meegenomen. De voorzieningenrechter noemt dit “ontoelaatbare eigenrichting” en acht dit niet in het belang van het kind.

 

Op onzorgvuldige en schokkende wijze meegenomen

Door hem, zonder dat hij daarop deugdelijk was voorbereid, op ondoordachte, onzorgvuldige en schokkende wijze, uit zijn vertrouwde en veilige leefomgeving, weg te halen en mee te voeren naar een voor hem nagenoeg onbekend land, heeft de vader geen rekening gehouden met de traumatische gevolgen die dit alles voor de jongen mee kan brengen en hem schade toegebracht, aldus de rechtbank in haar uitspraak.

 

Terug naar opa en oma

De rechter heeft dan ook bepaald dat de jongen binnen een week aan zijn grootouders moet worden afgegeven, een en ander in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming

 

Bron: ECLI:NL:RBROT:2013:8128

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over voogdij en gezag, of andere familierechtelijke vraagstukken, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Wij zullen deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

Wanneer bent u daadwerkelijk gescheiden?

Wanneer bent u daadwerkelijk gescheiden?

 

In mijn praktijk merk ik dat cliënten vaak in de, foutieve, veronderstelling zijn, dat op het moment dat ze de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank hebben ontvangen, de scheiding een feit is, dit is onjuist!

 

Géén rechtskracht

Artikel 1:163 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat het huwelijk pas is ontbonden, door inschrijving van de beschikking, in de daartoe bestemde registers. Een echtscheidingsbeschikking heeft dan ook geen rechtskracht, zolang zij nog niet is ingeschreven.

 

Vermelding op huwelijksakte

Uw advocaat zal de beschikking moeten opsturen naar de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Daar zal de ambtenaar van de burgerlijke stand zorg dragen voor de toevoeging, van de vermelding dat u gescheiden bent, aan de huwelijksakte.

 

Inschrijving binnen zes maanden

De inschrijving moet echter worden verzocht, uiterlijk zes maanden, na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is (onherroepelijk is geworden) gegaan, want anders verliest de beschikking haar kracht (art. 1:163 lid 3 BW). Dit betekent dan ook dat moet vaststaan dat de beschikking onherroepelijk is geworden. Mat andere woorden, dat er geen hoger beroep en cassatie meer kunnen worden ingesteld.

 

Akte van berusting

Men hoeft hierbij niet af te wachten tot de termijnen voor het instellen van een hoger beroep zijn verlopen. De verweerder, in een procedure waarbij een eenzijdig tot echtscheiding is ingediend, of beide partijen indien er sprake is van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, kunnen een zogenaamde “akte van berusting” ondertekenen. Hierin wordt verklaard dat er geen rechtsmiddelen zullen worden ingesteld.

 

Daad van berusting

Ook zonder een akte van berusting kan het recht op hoger beroep opgegeven worden, namelijk door een daad van berusting te verrichten. Een voorbeeld van een daad van berusting is het indienen van een verzoek tot inschrijving, van de echtscheidingsbeschikking, bij de burgerlijke stand.

 

Hoger beroep

Bij weigering tot ondertekening van een akte van berusting door één van beide partijen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de termijn om hoger beroep in te stellen, (3 maanden) verstreken is. De termijn om hoger beroep in te stellen gaat lopen, op het moment dat de partij heeft kennisgenomen van de echtscheidingsbeschikking.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het verloop van een echtscheidingsprocedure, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, of stel uw vraag via onderstaande knop, een van onze advocaten neemt dan contact met u op.

 

Stel uw vraag!

 

Artikel    backlinks

 

 

Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

 

Na uw scheiding bent u meer gaan verdienen. De vastgestelde partneralimentatie is, destijds, bij de scheiding gebaseerd, op het inkomen dat u, ten tijde van de scheiding, genereerde. Betekent deze loonstijging nu automatisch dat u meer alimentatie moet betalen?

 

Wijziging van omstandigheden

Art. 1:401 lid 1 BW bepaalt dat de rechter, een door de rechter vastgestelde, of door partijen overeengekomen alimentatie, kan wijzigen als blijkt dat deze, door een wijziging van omstandigheden, niet meer aan de maatstaven voldoet.

 

Relevante wijziging

Het moet gaan om een relevante wijziging van omstandigheden en daarvan is sprake, als zij leidt tot een verandering in de behoefte, aan de zijde van de alimentatiegerechtigde, dan wel tot een verandering in de draagkracht van de alimentatieplichtige.

 

Het gaat in essentie om een verstoring van de balans tussen behoefte en draagkracht. Is zo’n relevante wijziging opgetreden, dan dient de alimentatierechter de alimentatie opnieuw vast te stellen onder volledige herbeoordeling van alle relevante omstandigheden (zie o.a. HR 24 september 2010, LJN BM7672).

 

Initiatief bij ex-partner

U bent echter niet verplicht zelf het alimentatiebedrag te verhogen. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontvang(st)er. Uw ex-partner kan een verzoek tot herziening, van de hoogte, van de alimentatie indienen bij de rechtbank. Voor een dergelijke procedure dient hij/ zij echter wel een advocaat in te schakelen.

 

Minder gaan verdienen.

Artikel  1:401 lid 1 BW geldt ook wanneer u juist minder bent gaan verdienen. Indien uw draagkracht is gedaald, omdat u minder bent gaan verdienen, heeft u logischerwijze ook minder financiële draagkracht, om aan de behoefte aan alimentatie, van uw ex -partner te voldoen.

 

Verzoek indienen.

Mocht dit geval zijn dan kunt U de rechtbank verzoeken tot verlaging, of nihil-stelling, van de door u te betalen alimentatie. Om een dergelijk verzoek in te dienen heeft u een advocaat nodig.

 

Meer informatie?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!

 

 

Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

.

Plotselinge grote uitgaven.

Wanneer een van de partners heeft aangegeven, dat hij of zij wenst te scheiden komt het nog al eens voor dat de andere partner, plotseling, grote uitgaven doet vanaf de en/ of rekening.

echtscheiding, alimentatie

.

Sluiten geen optie.

Het snel sluiten van de rekening is geen optie, immers, een en/of rekening kun je alleen wijzigen met toestemming van beide rekeninghouders. De partner die de uitgaven doet, zal niet snel geneigd zijn hier aan mee te werken.

.

Kosten voor gezamenlijke rekening?

Deze partner is vaak in de veronderstelling, dat deze kosten voor gezamenlijke rekening komen en tracht op deze wijze de ander te schaden.

Zijn deze kosten echter ook voor gezamenlijke rekening?

Het antwoord daarop is nee, niet noodzakelijkerwijs!

.

Aansprakelijk.

De partner, die de uitgaven heeft verricht, is aan de ander verplicht een schadevergoeding te betalen, op grond van art.1:164 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wegens schade aan de gemeenschap.

Dit is het geval, als er in de periode tot zes maanden voorafgaande aan de echtscheidingsprocedure:

  •  Lichtvaardig schulden zijn gemaakt;
  • De goederen der gemeenschap worden verspild;
  • Rechtshandelingen worden verricht zonder de vereiste toestemming van de ander, zoals bedoeld in artikel 1:88 BW.

.

Binnen drie jaar.

De rechtsvordering tot vergoeding moet echter wel binnen binnen drie jaren, na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, worden ingesteld. De vergoeding speelt na de echtscheiding en komt daarom niet ten laste van de gemeenschap, maar van de schadeplichtige, dus degene die de uitgaven heeft verricht.

.

Meer informatie?

Mocht U in een soortgelijke situatie zitten, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies, of stel uw echtscheidingsvraag middels onderstaande link. Een van onze echtscheidingsadvocaten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

.

Stel uw vraag!

.

De wettelijke indexering van alimentatie.

De wettelijke indexering van alimentatie.

.

Jaarlijkse  indexering.

De overeengekomen of vastgestelde alimentatie wordt jaarlijks, van rechtswege,  gewijzigd met een, door de Minister van Justitie ,vast te stellen percentage: de wettelijke indexering.

.

Het indexeringspercentage per 1 januari 2013 is vastgesteld op 1,7%.

.

Wettelijk vastgelegd.

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast (geïndexeerd). Dit is in de wet vastgelegd in artikel 1:402a BW. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit percentage wijzigen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (indexering).

.

Niet naar de rechter.

U hoeft daarvoor niet naar de rechter en u hoeft er ook geen speciale afspraken over te maken. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt men naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid en de ontwikkeling van salarissen in andere sectoren.

 

Uitzonderingen op de indexering.

.

Op automatische aanpassing van alimentaties zijn een aantal uitzonderingen:

.

Uitsluiten indexering.

U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt ook de rechter verzoeken de indexering uit te sluiten. Dit kan wenselijk zijn als alimentatieplichtige een vast inkomen heeft, dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.

.

Uitsluiten voor bepaalde tijd.

Verder kunt u de indexering, bij overeenkomst of via de rechter, uitsluiten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor één jaar. Een reden hiervoor kan zijn, dat de alimentatie aan het eind van een jaar wordt vastgesteld en de alimentatieplichtige niet op korte termijn een loonsverhoging krijgt.

.

Andere vorm van aanpassing.

Tenslotte kunt u kiezen voor een andere vorm van automatische aanpassing, die dan in een overeenkomst wordt vastgelegd of aan de rechter wordt gevraagd. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een koppeling aan de loonontwikkeling van de alimentatieplichtige.

.

Informatieregeling.

Bij een dergelijke regeling van automatische aanpassing moeten beide partijen elkaar op de hoogte houden van wijzigingen die van belang zijn, bijvoorbeeld inkomenswijzigingen. U kunt daar samen een informatieregeling voor vaststellen. Als de rechter zo’n aanpassing op maat geeft, kan hij of zij ook vaststellen wanneer er informatie voor de aanpassing moet worden gegeven.

.

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!